Ákos

A Múltunk wikiből

románul Acâș, németül Fürstendorf

falu Romániában, Szatmár megyében
Wikipédia
Reformat Church in Acas, Satu Mare County

Kristó Gyula

Stílusirányzatok

  • A leg­jobban annak a kolostortemplomnak a típusa ismert, amely kis létszámú szer­ze­test fogadott be, s az ala­pító és leszár­mazottai, a kegyúri jogokat gyakorló világi elő­ke­lők temet­kezésére szolgált: az úgynevezett nem­zetségi monos­tor­temp­lomok típusa. Előzményei már a XI. század második felé­ben megjelentek Ottó comes 1061. évi zselicszentjakabi és Péter comes 1067 körül alapított százdi monostorával, jelen­tős részük azon­ban a XII. században épült fel. Egyetlen típusba nehéz lenne beso­rolni őket, mert ha nagyobb részük három­hajós, nyugati tornyos és nyugati kar­za­tos épü­let is, már a háromhajós típuson belül is nagy elté­ré­sek figyelhetők meg. Isme­rünk keleti toronypárral fel­é­pí­tett temp­lo­mo­kat (Ákos, Vésztő), a keleti tornyok eme­letén kialakított karzatokat (Nagysink, Boldva), olykor oldal­kar­za­tok meglétére utaló nyo­mokat (Kaplony, talán Harina), sőt kétszentélyes épületet (Pusztaszer).
  • Az esztergomi elrendezés példája érződik a kisebb méretű és egy­szerű harinai, ákosi, valamint az 1203-ban már leégett boldvai monos­tor­temp­lo­mon.