A gazdasági növekedés feltételei

A Múltunk wikiből

Irodalom

A magyar gazdaságtörténet központi levéltári forrásai közül az Országos Levéltárban korszakunkra vonatkozóan csak a földművelésügyi minisztérium iratanyaga maradt fenn teljesen. A kereskedelemügyi minisztérium 1899 utáni iratai elpusztultak, a pénzügyminisztériumból pedig csak az elnöki osztály anyaga mondható többé-kevésbé teljesnek, a többié töredékes vagy hiányzik. Felbecsülhetetlen értékű forrásai viszont a gazdaságtörténeti kutatásoknak az egyes ipari és közlekedési vállalatok, hitelintézetek, gazdasági érdekképviseleti szervezetek iratai, amelyeket szintén az Országos Levéltár őriz.

A nyomtatott források közül elsősorban a hivatalos statisztika nagy sorozatait kell kiemelnünk: Magyar Statisztikai Évkönyv (továbbiakban: Magyar Statisztikai Évkönyv) Új sorozat. 1893–1917; Magyar Statisztikai Közlemények (továbbiakban: Magyar Statisztikai Közlemények), Új folyam. I–XXIX. és Új sorozat. 1–66. kötetei. A részvénytársasági ipar- és közlekedési vállalatok, hitelintézetek adatait évről évre megtalálhatjuk a Magyar Compass (Szerkesztette G. Nagy Sándor) köteteiben. A hivatalos források másik csoportját a kormány és a szakminisztériumok évi jelentései alkotják: A m. kir. kormány működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv (1898 óta évenként). Az ország egyes vidékeinek gazdasági helyzetére és fejlődésére nézve fontosak a kereskedelmi és iparkamarák évi jelentései; közülük a budapesti kamara az egész ország gazdasági viszonyaira is kitért: Kereskedelmünk és iparunk az 1898–1913. évben (Budapest, 1899–1914).

A korabeli gazdasági szaklapok és folyóiratok közül csak a legfontosabbakra hívhatjuk fel a figyelmet: Nemzetgazdasági Szemle, majd 1893-tól a Közgazdasági Szemle, Nemzetgazdaság, Magyar Gazdák Szemléje, Köztelek, Honi Ipar, Bányászati és Kohászati Lapok, Magyar Pénzügy.

A korszak egyetemes gazdaságtörténetének jó összefoglaló áttekintését nyújtja: The Cambridge Economic History of Europe, Vol. VI. The Industrial Revolutions and After. Szerkesztette H. J. HabakkukM. M. Postan (Cambridge, 1965); J. A. LesourdC. Gérard, Histoire économique XIXe et XXe siecles. I–II. (Paris, 1963). A gazdasági növekedés kérdéseire: W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge, 1900); Simon Kuznets, Modern Economic Growth. Rate Structure and Spread ([[New Haven]]—London, 1966); A. Maddison, Economic Growth in the West: Comparative Experience in Europe and North America (New YorkLondon, 1964). A nemzetközi gazdasági kapcsolatokról: A. G. Kenwood—A. L. Lougheed, The Growtz of the International Economy 1820–1960 (LondonSydney, 1971). Kelet-Közép-Európára lásd: Berend T. IvánRánki György, Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században. 2. kiadás. (Budapest, 1976).

Az Osztrák–Magyar Monarchia gazdaságára lásd: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Hrsg. von Alois Brusatti (Wien, 1973). Ausztriára: Hundert Jahre österreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848–1948. Hrsg. von Hans Mayer (Wien, 1949); Heinrich Benedikt, Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Joseph Zeit (WienMünchen, 1958); Herbert Matis, Österreichs Wirtschaft 1848–1913. Konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im Zeitalter Franz Josephs I. (Berlin, 1972); E. Waizner, Die Volkseinkommen Alt-Österreichs und seine Verteilung auf die Nachfolgestaaten (Metron, 1928 4).

A Magyarország gazdaságát ismertető korabeli munkák közül a legfontosabbak: Az ezredéves magyar állam és népe. Szerkesztette Jekelfalussy József (Budapest, 1896); Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. I–IX. Szerkesztette Matlekovits Sándor (Budapest, 1897–1898); Milhoffer Sándor, Magyarország közgazdasága. II–III. (Budapest, 1904); Magyar közgazdaság és kultúra (Budapest, 1913); Katona Béla, Magyarország közgazdasága. Pénzügyi és közgazdasági évkönyv, 1910–1914; Fellner Frigyes, Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme (Budapest, 1916).

A korszak gazdaságtörténetének feldolgozásai: Eckhart Ferenc, A magyar közgazdaság 100 éve, 1841–1941. (Budapest, 1941); Berend T. IvánRánki György, A magyar gazdaság száz éve (Budapest, 1972); Berend T. IvánSzuhay Miklós, A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–1944 (Budapest, 1973); L. Katus, Economic Growth in Hungary During the Age of Dualism [1867–1913]. A Quantitative Analysis (In: Social-Economic Researches on the History of East-Central Europe. Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 62. Budapest, 1970); Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről (Értekezések a történeti tudományok köréből. 55. Budapest, 1971).


Magyarország gazdasági fejlődése (1890–1914)Katus László
Tartalomjegyzék A termelőerők általános fejlődése
A gazdasági fejlődés új szakasza