A koalíció kormányzatának első szakasza (1906–1907)

A Múltunk wikiből

Írta Dolmányos István

1907. január 9.
1907:III. tc. A hazai ipar fejlesztéséről.
1907. január 12.
Lukács László tárgyal a koalícióval az új kiegyezés érdekében.
1907. január 26.
Az ausztriai általános választójogi törvény szentesítése.
1907. január 29–30.
A koalíció, elsősorban gazdasági téren, némi engedményt tesz az uralkodónak.
1907. február 15.
Romániai parasztfelkelés kitörése.
1907. március 15.
A Magyarországi Német Néppárt programjának kiadása.
1907. március 31.—április 1.
Az MSZDP XIV. kongresszusa, a baloldal aktív szereplése.
Az első szociáldemokrata ifjúmunkás-kongresszus.
1907. április 4.
A cselédtörvény beterjesztése.
1907. április 6.
1907:XIX. tc. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról.
1907. május 2.
A minisztertanács „horvát paragrafusa”, vasúti szolgálati szabályzat.
1907. május 14.
Először választanak Ausztriában az általános választójog alapján.
1907. május
A Kristóffy-féle Országos Radikális Párt megszervezése.
1907. június 2.
1907:XXVI. és XXVII. tc. Az állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről, A nem állami elemi iskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságairól (az úgynevezett Lex Apponyi).
1907. június 26.
Pejačević horvát bán lemond, Rakodczay Sándor az új bán.
1907. június 30.—július 1.
Pécsi szabadoktatási kongresszus.
1907. június–július
Horvát obstrukció a képviselőházban, a vasúti szolgálati szabályzat vitája.
1907. július 29.
1907:XLIV. tc. Az országos ipartanácsról.
1907. július 30.
1907:XLV. tc. A gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról (az úgynevezett derestörvény).
1907. augusztus 11.
1907:XLVII. és XLVIII. tc. A koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. törvénycikk további kiegészítéséről, és Az 1892. évi XVIII. törvénycikk alapján a magyar szentkorona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészítő újabb pótszerződésről.
1907. augusztus 16.
1907:XLIX. A vasúti szolgálati rendtartásról.
1907. augusztus 18–24.
A II. Internacionálé VII. kongresszusa Stuttgartban.
1907. augusztus 24.
A Szocialista Ifjúmunkás Internacionálé alakuló kongresszusa.
1907. augusztus 25.
Pánádi vérengzés.
1907. augusztus 31.
Angol–orosz egyezmény az érdekterületek elhatárolásáról.
1907. szeptember 7.
Orosz–osztrák-magyar megegyezés Macedóniáról.
1907. szeptember 9–10.
A szociáldemokrata párt elfogadja és október 10-re kiadja a felhívást Magyarország népének általános sztrájkjára.
1907. október 8.
Az osztrák–magyar gazdasági kiegyezés országgyűlési megszavazása.
1907. október 10.
Vörös csütörtök.
1907. október 19.—november 18.
17 képviselő kilép a függetlenségi pártból,
1907. október 27.
Csernovai vérengzés.
1907. október
Diáktüntetések Pikler Gyula ellen. A haladó diákok Pikler védelmében szervezkednek.
1907. november 10.
Az Országos Keresztény Szocialista Párt alakuló ülése.
1907. december 12.
A horvát szábor feloszlatása.
1907:LIII. tc. Az autonóm vámtarifáról.
1907. december 30.
1907:LV. tc. Arról az arányról, amelyben a magyar korona országai az 1867. évi XII. tc.-ben közöseknek elismert állami ügyek terheihez hozzájárulnak (kvóta).
1907. december 31.
Nagyméretű munkástüntetés Budapesten a vasutas-szakszervezet tervezett feloszlatása ellen,
1907.
Makszim Gorkij: Az anya című regénye.
Juhász Gyula: Versek.
Kosztolányi Dezső: Négy fal között című verseskötete.
Molnár Ferenc: Az ördög című drámája és A Pál utcai fiúk című regénye.
Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrushoz Libanonban és a Magányos cédrus című képe.
Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi és apám című képe.
Picasso: Az avignoni kisasszonyok című képe.
A Magyar Impresszionistak és Naturalisták Köre (MIÉNK) megalakulása.
Kodály Zoltán: Méditation című zeneműve.
Maurice Ravel: Rhapsodie espagnole című zeneműve.
  1. Az 1906. évi választások és a koalíciós kormány első lépései
  2. A koalíciós kormány népellenes és nacionalista politikája
  3. A koalíció válságának kezdetei és az 1907. évi kiegyezés

Irodalom

A koalíciós kormányról, amellyel új szakasz kezdődött a korszak történetében, sem módszeres bibliográfiával, sem összefoglaló feldolgozással nem rendelkezünk. Tájékoztatásul felhívjuk a figyelmet azokra a bibliográfiákra, segédkönyvekre és általános szakirodalomra, amelyet a bevezető részben közlünk. Az alapforrásként használt sorozatokból itt is megemlítjük a Corpus Juris Hungarici — Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Jegyzetekkel ellátta Márkus Dezső évenként kiadott köteteit (Budapest, 1907–1910). A kormány és a pártok tevékenységére vonatkozó hivatalos kiadványok közül felhasználtuk Az 1906. évi május hó 19-re hirdetett országgyűlés képviselőházának naplóját, a kiegészítő Irományok (Budapest, 1906–1910) és a Jegyzőkönyvek (Budapest, 1907–1910) sorozatot; a főrendiházi naplók és a közös ügyek tárgyalására összehívott bizottság naplóinak köteteit; továbbá A magyar királyi kormány működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv ez évekre vonatkozó négy kötetét (Budapest, 1907–1910).


Magyarország története 1890–1918
Az 1905–1906. évi politikai válságHanák Péter Tartalomjegyzék A demokratikus ellenzék küzdelmei a rendszer ellen
Az 1906. évi választások és a koalíciós kormány első lépései