A művészeti forradalom kibontakozása

A Múltunk wikiből
1907.
Makszim Gorkij: Az anya című regénye.
Juhász Gyula: Versek.
Kosztolányi Dezső: Négy fal között című verseskötete.
1908. január 1.
A Nyugat megindulása.
1908.
A Holnap antológia megjelenése.
1909.
Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából című verseskötete.
1910.
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai című verskötete.
1911.
Balázs Béla: A csend és A Vándor énekel című munkái.
1913.
Tóth Árpád: Hajnali szerenád című verskötete.
1914.
Juhász Gyula: Új versek.

1906-ig a magyar író általában jogot végzett vagy jogi tanulmányokba belekezdett újságíró. Fővárosi vagy vidéki környezetből indulók, a nemesi rend sarjai vagy asszimilált polgárivadékok általában ezt az utat járták, ha költők, írók lettek. Az egyéb művészeti pályák már „szakosítottak” voltak: a zenész Zeneakadémiát végzett; a festő, ha vinni akarta hazája művészetében valamire, Hollósy müncheni iskolájából indult. Az 1906-ban jelentkező író- és költőgeneráció, a művészeti forradalom kibontakoztatója és hordozója szinte kivétel nélkül a vidéki városokból indult, többnyire a nemesi hagyományú értelmiségből vagy a kézműves kispolgárságból. Tanulmányait nem a jogon kezdte, hanem a bölcsészeten. Azok kezdték meg a harcot a kiformálódó „keresztény középosztály” ízlés-ellenforradalma ellen, akiket, maguk is ebből a körből származván, ennek szellemi nyomása közvetlenül érintett, akik bőrükön érezték a fenyegető szellemi katasztrófát. Ellentmondásos helyzetük, ízlés- és kultúrörökségük ziláltabb volta és a bölcsészet nyitotta szélesebb szellemi horizont tette őket fogékonnyá a kor szellemi mozgása iránt. Az új irodalmi törekvés kezdeményezői politikai csoportként is tömörültek, fórumuk a Budapesti Napló. Csáth Géza így méltatja jelentőségét: „Abban az időben ez a lap az ifjú magyar irodalom harcoló gályája, rohanó quadrigája volt. Vészi József és Kabos Endre szerkesztése alatt itt szerezték meg igazi formájukat Ady Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért.”[1] Másik, szélesebb fórum az egyetemen Négyesy László stílusgyakorlati szemináriuma volt. Itt találkoztak össze mindenfajta modern és progresszív törekvés harcosai. Kosztolányi így jellemzi a Négyesy-szeminárium hallgatóközönségét: „Kürtőkalapos világfiak jönnek ide, elefántcsont-fogantyús sétabottal, széplelkek, merészen öltöző lányok társaságában, tolsztojánusok, akik Krisztus-szakállt, hátrafésült nagy hajat viselnek és bőrsarujukról meztelen sarkuk kandikál ki, piros nyakkendős szocialisták, akiknek a Marseillaise még forradalmi dal, szelíd növényevők és teozófusok, akik esténként Schmitt Jenőt hallgatták, komor és titokzatos materialisták, akik angol pipát szívnak. Herbert Spencer nevét úgy ejtik ki a kongó, homályos folyosókon, mint világfelfordító jelszót.”[2] Itt, ebben a szemináriumban kerül össze az irodalmi megújhodás gárdája: Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Balázs Béla, Oláh Gábor, Gábor Andor, Kuncz Aladár, Csáth Géza, Mohácsi Jenő, Benedek Marcell, Pogány József. Fontos nevelő műhelye az új törekvéseknek az Eötvös Kollégium, amelynek első nagy nemzedékéhez Kodály Zoltán, Szekfű Gyula, Horváth János, Szabó Dezső tartozott.

A művészeti forradalom kezdetét a Nyugat megindulása jelenti 1908-ban és ugyanabban az évben a Holnap antológia megjelenése. Mindkét vállalkozás gárdája a Négyesy-szeminárium költőnemzedéke. Műveikben az európai művészet három nagy forradalmának hullámverése torlódik egybe. Az impresszionizmus és a naturalizmus ekkor jelenik meg – a kilencvenes évekbeli kezdetek után – költészetükben. Ez még Európa 19. század közepi művészeti forradalmának megkésett hulláma. Vele egyidejűleg érkezik és egyazon művekben jelentkezik impresszionista ihletésű jelenségekkel annak a két másik művészeti forradalomnak a hulláma is, amely éppen az impresszionizmus ellenhatását jelentette. Ha az impresszionizmus és a naturalizmus a jelenségmegragadás végletét jelentette, úgy a század első évtizedében jelentkező úgynevezett avantgarde irányzatok, a lényegmegragadás végletét képviselték, a „törvénykeresést”, ahogy a hazai irodalomtörténet-írás ezt a törekvést nevezni szokta.

A 19. század nyolcvanas éveinek impresszionista és naturalista törekvései és a 20. század elejének avantgarde kísérletei között azonban kavarog egy szerteágazóbb és homályosabb kontúrú művészeti forradalom is, különösen Közép-Európában. Ez a imperializmus hangulatművészetére a kötött formák felújításával reagál, az intimitásra a monumentalitás iránti vonzalommal, dekorativitással, a parnasszista intim szimbolikára, monumentális szimbolikával. A Nyugat és a Holnap lapjain jelentkező költők műveiben az impresszionista hangulatlíra ezeknek a nem impresszionista, hanem századvégi szemléletű törekvéseknek a külsődleges megjelenési formája. Ha a századvég művészeti forradalmának alapélményét egyetlen aforisztikus formulára akarjuk redukálni, azt mondhatjuk róla, hogy vezérelve a világ megmagyarázhatatlanságának, kifejezhetetlenségének élménye volt. A polgári világ kultúraegységének századvégi teljes széthullása, az értékek relativálódása és kollíziója – például a morális és művészmagatartás vélt összeegyeztethetetlensége –, a természettudományos világkép megingása: mind részei voltak a világ titokzatossá válása élményének. A művészi forma e szemlélet számára a megformálhatatlan formába öntése, a kifejezhetetlen kifejezése volt, lényege szerint paradox és abszurd tevékenység. A műalkotás nem képe volt a világnak, hanem szimbóluma. Szimbólum, mely éppen nem azáltal jelképezte a megfoghatatlan valóságot, hogy egylényegű volt vele, annak tükrözése vagy leképezése volt, hanem paradox módon esetleg éppen ellentétessége által. A paradox szimbólummá emelésének ezt a gyakorlatát nevezzük stilizációnak. A világ és ábrázolásának paradox volta mint alapélmény, táplálja a századelő művészetét. Belőle irónia fakad és szorongás. Közép-Európa viszonyai között inkább a szorongás vált alapélménnyé és főmotívummá.

Fentiek alapján kell értenünk a Holnap és Nyugat költői impresszionista, Nietzsche ihlette énistenítő, életfelfokozó megnyilvánulásait. A régebbről jövő ösztönzések már a századforduló problematikáját fejezik ki, hiszen a paradox szimbolikára minden anyag alkalmas, minden stilizálható. Példaként Babitsot említjük. Az 1909-ben megjelent „Levelek Irisz koszorújából” kötet verseinek sokszor említett tobzódása a kötött formák dekorativitásában, vonzalma az alliterációhoz a paradox szimbolika megnyilvánulása volt. Az első látásra régivágású haláldekadencia – az 1911-es „Herceg, hátha megjön a tél is!” kötet címadó szimbolikája – a bevezető versben feltűnik ahol a három évszakot leíró verset a halált jelenítő tél várakozó felidézése zárja. A halál itt ugyanúgy stilizáció, mint a kötött forma. Mint az élet lezárója, strukturálja az életet; formát, kifejezést ad a formátlan vitalitásnak. Babitsra és költőtársaira erősen hatott az a Nyugatról szétterjedő szellemi körérzet, amely a természettudományos determinizmus megingását felszabadulásként, új szabadság lehetőségeként élte át, nem bizonytalanság, metafizikus szorongás forrásaként. „Bolyai” című versében így fogalmazza ezt meg:

”Isten elménket bezárta a térbe
Szegény elménk e térben rab maradt
…
Én, boldogolván azt a madarat 
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam új világot, 
mint pókhálóból sző kötélt a rab. 
…
kirabolván kincsét a képtelennek
nevetlek, mint Istennel osztozó, 
vén Euklides, rab törvényhozó.” 

Az élménnyel Babits nem egyedül áll: megtalálhatjuk ezt KarinthyKék hajó” című novellájában is. A paradoxon játékosság vitális és nem szorongó vonásának felülkerekedése a századelő költészetében abban rejlik elsősorban, hogy a művészeti forradalom, ha indirekt módon is, harc, s ezt résztvevői mindig is annak érzik. A stilizáció minden mozzanata politikai tetté válik a magyar viszonyok között. A századelő szemléleti értékrelativizmusa a politikai konformitás prése alatt politikai liberalizmusként jelentkezik, az eszmék szabadságának princípiumaként, hiszen így támadják.

Babitshoz hasonlóan a századvégi világérzés paradoxiája vibrál Juhász Gyula nietzscheiánus énversein, Tóth Árpád impresszionizmusában. Kosztolányi versciklusára, az 1910-ben írt „Szegény kisgyermek panaszai”-ra, amely az impresszionisztikus hangulatlíra álöltözékében a századvégi szorongás halálérzetét jeleníti meg, pedig bízvást ráillik Halász Gábor 1935-ben Babitsról adott jellemzése: A „fin de siècle” költészetéből csinált szecessziót. A századvégi problematika feszítő ereje és a politikai harc költészetbe belejátszó sodrása lendíti túl az impresszionista hangulatköltészetet mindezeknél a költőknél az impresszionizmusban eredetileg adott statikus állapoton s teszi modern poézissé. A Nyugat ekkor induló gárdájában olyan költő is színre lép, aki már tudatosan elszakad az impresszionista köldökzsinórtól, s költészetét a szecessziós szimbolikának szenteli: Balázs Béla. Személyében olyan kör tagja lép a Nyugat és a Holnap gárdájába, amely már meghaladni kívánja az impresszionizmus és a naturalizmus szemléletvilágát, s a művészeti megújhodásban újabb forradalmat szeretne kezdeményezni. A költészet területén ez a törekvés ekkor még – 1908 és 1912 között – nem nyer teret. A költészet harcosai minden, Magyarországon még meg nem honosodott újat érvényre akarnak juttatni, az elkésett korábbiakat is, nem csupán a legújabbakat. Mindezt szükséges és fontos vívmánynak érzik az ízlésátalakítás szolgálatában.

Lábjegyzetek

  1. Csáth Géza, Éjszakai esztétizálás. Budapest, 1971. 30.
  2. Kosztolányi Dezső, Négyesy László. (In: Írók, festők, tudósok. II.) Budapest, 1958. 310.


A művészeti forradalom (1908–1912)
A magyar művészeti forradalom fő jellemzői Tartalomjegyzék A népi-nemzeti irodalom anekdotaformájának meghaladása: Krúdy és Móricz