A magyarországi társadalom (1790–1848)

A Múltunk wikiből

Írta Vörös Károly

  1. A népesség
  2. A nemesség
  3. A parasztság
  4. A polgárság
  5. Az értelmiség

Irodalom

A korszak magyarországi sajátlag társadalomtörténetével, mint olyannal, átfogó igénnyel hazai szerzők önálló munkája – eltekintve Takács Mária Társadalmi állapotok és törekvések Magyarországon /1830–1847/ című, a maga korában értékes és haladó szempontú disszertációjától (Budapest, 1909) – még nem foglalkozott. A társadalomtörténeti vonatkozások részint a korszak nagy, az előzőkben már részletesen ismertetett és értékelt szintéziseiben kaptak helyet (eddig legrészletesebben és legrendszeresebben az 1961. évi egyetemi tankönyv által írott önálló társadalomtörténeti fejezetében), részint a marxista politikai és gazdaságtörténeti szempontú feldolgozások kereteiben (alapvetően és hosszabb távra is iránytmutatóan Szabó Ervin már idézett művében és újabban kivált Révai József különböző munkáiban) kerültek tárgyalásra. Az ezek által meghatározott fő vonalakra épültek fel a kor társadalmi mozgását sokoldalúan vizsgáló részmonográfiák, tanulmányok és cikkek, melyeket így az eredményeik összefogására vállalkozó VI. fejezet irodalmi tájékoztatójában kívánunk bemutatni.

Mivel – mint arra már az Előszó kapcsán utaltunk – a kor magyarországi társadalomtörténete önálló munka keretében még nem került feldolgozásra, a korszak részletesen ismertetett nagy szintéziseinek társadalomképe pedig részint régóta meghaladott, részint pedig – amennyiben már marxista módszerrel készült – inkább még csak fő vonalaiban került feldolgozásra, e fejezet összeállításánál elsősorban az e fővonalak (kivált az egyetemi tankönyv) nyomán kialakult képet elmélyítendő, az átlagosnál nagyobb mértékben voltunk kénytelenek lenyúlni a korra vonatkozó irodalom társadalmi vonatkozású részadataiig, illetve az ilyeneket tartalmazó cikkekig, forrásközlésekig.


Magyarország története 1790–1848
Az udvar és az uralkodó osztály szövetsége a forradalom ellen (1795–1812)Benda Kálmán Tartalomjegyzék Az abszolutizmus és a rendiség konfliktusának kiújulása (1812–1830)Vörös Károly
A népesség