Adam Jerzy Czartoryski

A Múltunk wikiből
(Adam Czartoryski szócikkből átirányítva)

Prince Adam Jerzy Czartoryski, litvánul Аdomas Jurgis Čartoriskis, angolosan Adam George Czartoryski

14 January 1770 – 15 July 1861
Polish noble, statesman and author
angol Wikipédia
Adam Jerzy Czartoryski by Felix Nadar.PNG

Gergely András

Széchenyi István

Széchenyi mintaképe sokban a cselekedeteiben, életvitelében romantikus, tetteinek indítékait elrejtő, politikai nézeteiben egyértelműen liberális angol arisztokrata, lord Byron volt. A történelmi helyzet hasonlósága folytán közelebbi párhuzamot kínál az általa ugyancsak sokat olvasott olasz arisztokrata-író, Alfieri gróf és sorstársa, Confalioneri gróf, akik arisztokrata világpolgárságuk tudatos meghaladásával váltak az olasz nemzeti mozgalom gazdasági, társadalmi, politikai téren egyaránt ugyancsak rendkívül tevékeny élharcosaivá. Korát ő is az új, jogos nemzeti küzdelmek korának tartotta, amely a dinasztikus birodalmak átrendeződéséhez vezet, s ebben a haladó irányú átrendeződésben évszázados politikai gyakorlata, meglevő diplomáciai kapcsolatai folytán kért szerepet a hozzá hasonló arisztokratáknak, miként a lengyel Czartoryski herceg.

Arató Endre

A politikai kapcsolatok

E magyar–nemzetiségi (szlovák, román, horvát, szerb) kapcsolatokat élénk érdeklődéssel kísérte a lengyel emigráció konzervatív szárnya, amelynek élén Adam Czartoryski herceg állt. Politikája, amelyet széles ügynöki hálózaton keresztül igyekezett végrehajtani, kettős irányú volt. Egyrészt Oroszország balkáni befolyásának az ellensúlyozására, a török uralom alatt élő balkáni népek, főként a szlávok felé fordult, másrészt az osztrák birodalomban lakó szlávok, románok és magyarok kibékítésén fáradozott. Mindez természetesen Lengyelország függetlenségének, egy monarchikus, nemesi Lengyelország megteremtésének szolgálatában állt. E kibékítési politika nagy jelentőségű volt, s arra irányult, hogy az egymásra utalt népek erejüket Ausztria ellen fordítsák, vívják ki szabadságukat; jöjjön létre a szabad szláv, román és magyar népek föderációja, amelynek legfőbb protektora Lengyelország lenne.

A Gazeta di Transilvania nemzeti–liberális koncepciójának kibontakozása

A Gazeta a cári Oroszország ellen szövetség létrehozását tartotta szükségesnek, amelyben a két román fejedelemség, Szerbia, Magyarország és Törökország tömörülne. Ez az 1847-ben körvonalazott elképzelés összhangban állt a Czartoryski vezette lengyel emigráció terveivel.

A magyar–szerb viszony lassú éleződése

Az alkotmányvédők szoros kapcsolatban állottak a lengyel emigrációval, többször kérték ki Európa két zsandárja, Ausztria és a cári Oroszország ellen harcoló Czartoryski tanácsát Szerbia bel- és külpolitikai problémáihoz. Mindez természetesen Szerbiának a cári Oroszországtól való további eltávolodásához vezetett.

Spira György

Külföldi támogatók keresése

Alig érkezett tehát Teleki Párizsba, az emigráció Adam Czartoryski herceg körül tömörülő vezérkara mindjárt kapcsolatot teremtett véle, s Czartoryskiék ettől fogva a maguk eszközeivel is igyekeztek előmozdítani például az olasz-magyar szövetség kiépülését, sőt azt is, hogy a szerbek és a magyarok megbékéljenek s a jövőben immár egymás oldalán szálljanak síkra a Habsburgok ellen.

Irodalom