Andronikosz Komnénosz

A Múltunk wikiből
Konstantinápoly, 1128 körül – Konstantinápoly, 1185. szeptember 12.
bizánci császár (1183–1185)
Wikipédia
Byzantine Billon Trachy
1154
vége: II. Géza területek átengedése fejében Andronikoszt, I. Mánuel unokaöccsét támogatja a császárral szemben. A Mánuel elleni merénylet azonban nem sikerül. II. Géza Borisz boszniai bán segítségével győzelmet arat egy bizánci sereg fölött. Nándorfehérvár elszakadási kísérlete Bizánctól eredménytelen marad.

Kristó Gyula

Idegen etnikumok

Nikétasz Khóniatész ama hírének az értelmezése, mely szerint 1164-ben a Bizáncból menekülő Andronikosz Komnénoszt vlachok fogták el Halics határvidékén, vitás ugyan, mivel nem egyértelmű a vlach terminus, és bizonytalan a területi lokalizálás is, de nem kizárt, hogy itt már a Dunától északra élő románokról szóló híradást olvashatunk.

II. Géza orosz és bizánci háborúi

A magyar király támadása mögött az a megegyezés állott, amelyet Andronikosszal, Mánuel császár unokaöccsével kötött. Andronikosz apai ágon maga is Komnénosz volt, János császár öccsének, Izsáknak a fia, anyai ágon pedig a halicsi fejedelemmel, Vologyimerkóval tartott rokonságot. Miután a császár elégedetlen volt kilíkiai szereplésével, 1153-ban a Magyarországgal közvetlenül határos thema élére helyezte. Andronikosz mint Belgrád, Barancs és Niš városok bizánci elöljárója (dux) titokban tárgyalásokat kezdett Gézával, s egyezségre jutottak abban, hogy e városok magyar kézre juttatása fejében segítséget kap Gézától a császári korona elnyeréséért indítandó harcához. Barbarossa Frigyessel is kapcsolatot épített ki Andronikosz. Az összeesküvő merényletet kísérelt meg a bizánci császár ellen, ez azonban sikertelen maradt, s Andronikoszt börtönbe zárták. Mivel Géza még nem értesült Andronikosszal történtekről, sereget szervezett, amelyben csehek és szászok is harcoltak, s Borisz boszniai bán támogatását is élvezte, és betört a bizánci birodalom területére.

III. István harcai Bizánccal

A bizánci politika Magyarországgal kapcsolatos szemléletváltásában a döntő ok az lehetett, hogy 1165-től kezdve Mánuel figyelmét újra az itáliai helyzet kötötte le, s rendeznie kellett saját trónja öröklésének kérdését is. 1165 utolsó hónapjaiban a bizánci uralkodó hivatalosan a leányát, Máriát és annak jegyesét, Béla-Alexioszt nyílvánította örököseinek, s ezzel olyan elképzeléseknek akarta elejét venni, amelyek a császár rokonának, Andronikosz Komnénosznak a jelölését melengették.

III. Béla hódító külpolitikája

1182-ben Mária, II. Elek császár anyja kérte Béla segítségét. A magyar király azonban csak ürügynek tekintette a felkérést arra, hogy bizánci területeket ragadjon el. Legkésőbb ekkor visszafoglalta Bizánctól a Szerémséget, majd meghódította a bizánciak két fontos határmenti erősségét, Barancsot és Belgrádot. Máriának a magyar király felé tapogatózó lépése a mindinkább előtérbe kerülő Andronikosz Komnénosz, Mánuel hatalomra törő unokaöccse szemében az ellenséggel szövetkező árulóvá tette az özvegy császárnét, akit 1182 végén kivégeztetett. Andronikosz rövidesen a gyermek Elek társcsászárává koronáztatta magát, majd Elek megöletése után 1183 őszén maga vette át Bizáncban a hatalmat. Ebben az évben, kihasználva a bizánci birodalom rohamos gyengülését, Nemanja vezetésével a szerbek megkezdték harcukat a bizánci függés alóli szabadulásukért. Béla tovább folytatta hódításait a bizánci császárság rovására, a felkelt szerbekkel szövetségben 1183-ban előretört a Morava völgyében, s elfoglalta Ništ és Szófiát. Igaz, a bizánciak 1184-ben csaknem a Duna vonaláig, Barancs és Belgrád vidékére szorították vissza Bélát, de a magyar király 1185. évi újabb hadjárata ismét Nišig és Szófiáig vitte előre a magyar hódítás vonalát.

Bizánc 1185-ben válságos helyzetbe került. Északról a Szófiáig nyomult magyarok, dél felől pedig a Thesszalonikét elfoglaló normannok jelentettek halálos veszedelmet az Andronikosz vezette birodalomra. Konstantinápolyban 1185 szeptemberében felkelés döntötte meg Andronikosz uralmát, s a császári trónra az Angeloszok dinasztiája, II. (Angelosz) Izsák (1185–1195) került.