Assisi Szent Ferenc

A Múltunk wikiből

Francesco

Assisi, 1182. július 5. – Porciunkula, 1226. október 3.
a ferences rend megalapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje
Wikipédia
The Ecstasy of st Francis -- Sassetta -- Bernson collecton --Settignano

Kristó Gyula

Egyházi társadalom

Az új viszonyokhoz igazodó új igényeket elégítették ki a XIII. század elején megjelent koldulórendek, a spanyol Domingo alapította domonkosok (prédikátor rendiek) és az olasz Francesco által életre hívott ferencesek. A korábbi rendek szerzetesei, a bencések, a ciszterciták, a premontreiek bezárkóztak kolostoraikba, keveset találkoztak a néppel, hatékonyságuk az eretnekkel szemben igen csekély volt, amint ezt a cisztercitáknak az albigensek elleni sikertelen harca mutatta. Az új szerzetesrendek szegénységet fogadtak, a nép közé mentek, munkával és koldulással tartották el magukat. A császárral a világuralom kérdésében évszázados harcot vívó pápaság nagy szövetségest nyert a koldulórendekben. Felkarolták a tudományokat, őskeresztény életeszmény követésére sarkalltak, legfőképpen azonban a keresztény hit állhatatos terjesztői voltak. Maga Assisi Ferenc a tengerentúlon, a mohamedánok között terjesztette a keresztény vallást, Domonkos pedig püspökével, Diego osmai főpappal együtt Európa keleti felébe, Magyarországra vagy annak szomszédságába akart menni a kunok megtérítésére. Ha Domonkos nem is jutott el a Duna vidékére, de megbízására a bolognai egyetem magyar származású tanára, Magyarországi vagy Magyar Pál (Paulus de Hungaria, illetve Paulus Hungarus), a kun missziót tekintve egyik fő feladatának, 1221-től kezdődően megszervezte a magyarországi domonkos rendtartományt. A domonkosok első kolostora Győrött, fontos kereskedelmi útvonalakon létesült, s a többi kolostor is jobbára olyan helységben jött létre, amely a magyarországi városfejlődés élvonalába tartozott. A ferencesek 1229-ben jelentek meg Magyarországon, elterjedésük lassúbb ütemű volt, mint a domonkosoké, de rövidesen önálló rendtartományt szerveztek, létrehozták első kolostorukat Fehérvárott és Nagyszombatban, s további kolostoraik is városokban, városias helyeken létesültek.