Az Országos Földművelő Párt

A Múltunk wikiből
(Az Országos Földmívelő Párt szócikkből átirányítva)

Írta Hanák Péter

1908. április 6.
Az Országos Földmívelő Párt megalakulása Balmazújvároson.

Áchim pártjához közel állott, utóbb vele szorosan együttműködött egy másik jelentős paraszti szervezkedés, amelynek központja a Hajdúságban, Balmazújvárosban; bázisa pedig a földmunkások, szegényparasztok soraiban volt. A szervezkedés a Várkonyi-mozgalom egyik ágából indult el, és ahogy Veres Péter emlékezéseiben leírja, az 1905–1906. évi aratósztrájkok idején izmosodott meg. Pártalakításra – Kristóffy hathatós anyagi támogatásával és befolyása alatt – 1908 áprilisában került sor. Az Országos Földmívelő Párt április 6-án kelt kiáltványa minden baj forrásának a szervezetlenséget, a parlamenti képviselet hiányát jelölte meg, a megváltást tehát az általános választójogtól várta. A kiáltvány azzal bátorította a földműves szegénységet, hogy a király akarja a választójogot, és a hatalmasoknak engedniük kell, ha a nép kiáll az igaz ügy mellett. „Ezért mi Hajdú megye, de különösen Balmazújváros földmívelői elhatároztuk, hogy újra felvesszük a kezünkből kihullott zászlót és újra megindítjuk a független földmívelők szocialista mozgalmát.”[1]

A párt programja lényegében a Várkonyi-pártét vette alapul. Hangsúlyozta, hogy célja „a földmívelő nép érdekeit a szocializmus szellemében szolgálni, a szocialista eszmék és a legteljesebb egyéni függetlenség megvalósítására törekedni. Zászlónkra a progresszivitás, a radikalizmus és a szocializmus vannak vezérlő eszméül felírva.”[2] A program első helyen az általános titkos választójogot és egyéb szabadságjogokat, szociális reformokat, a dolgozók védelmét követelte, s csupán egyetlen pontba sürítette, hogy fontos célja mindennemű kötött birtok állami megváltása, parcellázása és a földművelő nép között haszonbérbe való kiadása. A szocialisztikus parasztmozgalmak eme hagyományos követeléseiből összeállított programot olyan nagyszabású és alapos szervezeti szabályzat követte, mintha a párt százezres tömegekkel rendelkeznék. Ez a szabályzat egyedülálló a korszak parasztpártjainál, és alighanem Kristóffy körének befolyására vezethető vissza. Egyébként a párt sajtójára és agitációjára erősen rányomta bélyegét a Ferenc Ferdinánd-műhely szellemi-politikai befolyása: a nemzeti követeléseket a mágnások, az urak népcsaló fogásának bélyegezték, és ellenük a „haladó király” illúziójával összekapcsolt demokratikus reformot állították.

A földmívelő párt 1908 tavaszán megválasztott elnöke Ecsedi Gábor, tényleges vezetője a titkár, Pokrócz Ferenc lett. Pokrócz nyomban a párt megalakulása után kapcsolatot keresett Áchimmal, hiszen a két párt programjában sok érintkezési pont volt. 1908 tavaszától együttműködés alakult ki közöttük, többek között abban, hogy a Paraszt Újság elsősorban a kisgazdák, a Földnépe – a földmíves párt lapja – pedig főként a földmunkások és a kubikosok érdekeit fogja szolgálni. Láthatóan nemcsak területi, hanem bázisbeli különbség is fennállott a két párt között. A Földnépe kifejezetten a szocialista szóhasználatot vette át; publicisztikájának középpontjában a koalíció kétszínűségének, árulásának, népellenességének a leleplezése állott.

A koalíció felbomlási időszakában a két párt még jobban közeledett egymáshoz. Közös lapot is adtak ki Szabad Föld címmel, amely roppant élesen támadta a földbirtokos uralkodó osztályt. 1910 januárjában, az úri rend válságának kellős közepén Dózsa György példáját idézte. „A szebb, a jobb jövendőért hadba száll a tábor. Dózsa György katonái fegyverkeznek. Lelküket megihlette a parasztvezér szelleme… Tanulunk. Tanítunk. És ha a közös érzéseket a megbonthatatlan lánc összekapcsolja, megkezdődik a nagy 1eszámolás.”[3] Áchim halálával ez a bontakozó összefogás is meglazult, a földmívelő párt is szűk, lokális jellegű szervezetté zsugorodott.

Lábjegyzetek

  1. Mérei Gyula, A magyar polgári pártok programjai (1867–1918). Budapest, 1971. 345.
  2. Ugyanott, 347.
  3. Dózsa György Szelleme. Szabad Föld, 1910. január 23.


ParasztpártokDolmányos István
Áchim demokratikus parasztpártja Tartalomjegyzék