Bény

A Múltunk wikiből

szlovákul Bíňa

község Szlovákiában a nyitrai kerület érsekújvári járásában
Wikipédia
Bíňa, Kostol Panny Márie, Slovensko

Györffy György

Uralkodó osztály

Az Árpádok egyházalapító tevékenységét követően a legkorábbi magánmonostorokat az Abák alapították, a XI. században legalább hármat: Sár, Debrő és Százd. Ezekhez csatlakozott a Hont fia Bény alapította Bény (Esztergom megye), a Győr fia Ata alapította Zselicszentjakab (Somogy), talán a Gut fia (?) Vid alapította Vidmonostor, a Bor-Kalánok egyike által alapított Szermonostor, a Dorozsma alapította Dorozsmamonostor (Szeged közelében) és még jó néhány, amelynek alapítási ideje homályba vész.

Kristó Gyula

Világi előkelők

A Hont-Pázmányok a XII. század első évtizedeiben alapították a bozóki, a XIII. század elején pedig a bényi monostort.

Stílusirányzatok

  • A leg­jobban annak a kolostortemplomnak a típusa ismert, amely kis létszámú szer­ze­test fogadott be, s az ala­pító és leszár­mazottai, a kegyúri jogokat gyakorló világi elő­ke­lők temet­kezésére szolgált: az úgynevezett nem­zetségi monos­tor­temp­lomok típusa. Előzményei már a XI. század második felé­ben megjelentek Ottó comes 1061. évi zselicszentjakabi és Péter comes 1067 körül alapított százdi monostorával, jelen­tős részük azon­ban a XII. században épült fel. Egyetlen típusba nehéz lenne beso­rolni őket, mert ha nagyobb részük három­hajós, nyugati tornyos és nyugati kar­za­tos épü­let is, már a háromhajós típuson belül is nagy elté­ré­sek figyel­hetők meg. Isme­rünk keleti toronypárral fel­é­pí­tett temp­lomokat (Ákos, Vésztő), a keleti tornyok eme­letén kia­la­kí­tott karzatokat (Nagysink, Boldva), oly­kor oldalkarzatok meg­létére utaló nyomokat (Kaplony, talán Harina), sőt két­szen­télyes épületet (Pusztaszer). Emel­lett szép számmal tudunk egyhajós temp­lo­mok­ról. Ilyen volt a Lampert comes által 1130 táján ala­pított bozóki bencés, utóbb premontrei monos­tor temp­loma, továbbá Jánosi, Bény, Jánoshida temp­lo­mai.
  • A XIII. század elején nem ritkák az olyan építészeti emlé­kek, amelyeken, miként Esztergomban is, együtt jelent­kezik a romanika és a gótika. Így a Hont-Páz­má­nyok 1217 előtt elkezdett bényi premontrei kolostorán, a Csák-nemzetség vértesszentkereszti második apát­sági temp­lo­mán, továbbá a gyulafehérvári második székesegyház egyes díszí­tő­rész­le­tein.
  • Az úgy­ne­vezett nemzetségi monostorok típusában szembeszökő az igényesebb és díszesebb tago­lás a korábbi meg­ol­dás­hoz képest. A legjelentősebbek háromhajós, rendszerint három­apszisos bazilikák, nyugati homlokzati építménnyel, amely szinte mindig tar­tal­maz karzatot, olykor oltár felállítására is alkalmas kápolnának kiépítve. A nyu­gati építmény föld­szintje szolgál előcsarnokként, ahová egyes esetekben temetkeztek (Felsőörs). Az önálló előcsarnokkal bővített elren­de­zés ritka (Bény).