Bóna István

A Múltunk wikiből
Heves, 1930. február 10. – Dunaújváros, 2001. június 4.
régészprofesszor, egyetemi tanár
Wikipédia

Szerző

A nemzetségi és törzsi társadalom története Magyarországon

A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon

Egyéb művei

1956

1957

1958

  • A koszideri típusú kincsek régészeti (népi és történeti) hátteréről lásd I. Bóna, Chronologie der Hortfunde vom Koszider-Typus (Acta Archeologica Hungarica 9. 1958. 211–243);

1960

  • A baden-péceli kultúra vallási hiedelmeiről és kultuszairól Makkay János írt (Archeológiai Értesítő 90. 1964. 3–15). Fontos eredménye, hogy a budakalászi kocsimodell és a korszak tehéntemetkezései nem tartoznak együvé, nem kocsi­temetkezések maradványai vagy szimbólumai. Hasonló eredményre jutottam újab­ban felfedezett bronzkori kocsimodelljeink összefoglaló elemzésében (Clay Models of Bronze Age Wagons and Wheels. Acta Archeologia Hungarica 12. 1960. 83–111);
  • a nagyrévi kultúra temetőiről összefoglalóan: I. Bóna, Alba Regia 1. 1960. 7–15;

1961

  • Korai bronzkorunknak nincs modern összefoglaló feldolgozása. Történeti és régészeti alapvonalait e sorok írója vázolta fel (Geschichte der frühen und mittleren Bronzezeit in Ungarn und im mittleren Donauraum. AUSB Sectio Historica 3. 1961. 3–22), ez azonban az újabb ásatások, főleg azonban a "gödörsíros" kurgánok új rézkori keltezése következtében alapos módosításra szorul;

1963

1964

  • E fejezet szerzője munkájában az 1954 óta folyamatosan tartott egyetemi előadásainak szempontjait és eredményeit is igyekezett érvényesíteni. Magyarország őskorát Európa, Közép-Ázsia és Elő-Ázsia őskorába szervesen beleépítve tárgyalja jegyzeteiben: Európa őstörténete az újkőkortól a római birodalom kialakulásáig (Budapest, 1964),
  • illetve ugyanennek erősen rövidített változata: Bóna IstvánGábori Miklós, Az ókor története. I. (Budapest, 1964);

1965

  • Legkorábbi déli eredetű csoportjainkról (somogyvári és pitvarosi csoport): I. Bóna, The Peoples of Southern Origin of the Early Bronze Age in Hungary. I-II. (Alba Regia 4–5. 1965. 17–63);
  • Bóna István, A kora és a középső bronzkor története Magyarországon és a Kárpát-medencében (Régészeti Dolgozatok 2. 1965-66);

1966

1968

1969

1970

1971

1972

  • Ugyanez németül, több fejezettel kibővítve: Acta Antiqua 21. 1972. 281–338.;

1973

1974

1975