Balassa Menyhárt

A Múltunk wikiből

Balassa Menyhért, egyes forrásokban Balassi Menyhárt

1511 körül – Bécs, 1568. február 9.
honti és barsi főispán, dunáninneni országos főkapitány
Wikipédia
Balassa Menyhért arcképe Muhi Sándor grafikája
1544
augusztus A budai pasa elfoglalja Visegrádot, Nógrádot és Hatvant. Lévát Balassa Menyhárt megvédi.
1561
december 13. Balassa Menyhért erdélyi tanácsúr I. Ferdinándhoz pártol.
1565
január vége János Zsigmond a Balassa Menyhárt átállása miatt kitört hadakozásban török segítséget kér.

Sinkovics István

János király halála

A másik csoport viszont – ebbe tartozott Perényi Péter, Frangepán Ferenc, Petrovics Péter, Bebek Ferenc, Balassa MenyhártFerdinánd alatt kívánta egyesíteni az országot, de úgy, hogy a váradi béke eredeti formájában valósuljon meg, tehát a császár nyújtson komoly segítséget a török ellen. Különben János király halálát a török fogja kihasználni: vagy leplezetlenül, vagy a királyfi védelmének címén teszi rá kezét az országra. Ha a császár nem tud segíteni, vegye rá Ferdinándot, hogy mondjon le a hatalmában levő területekről, és az ország egységesen keresse megmentése lehetőségét.

Az oszmán hatalom új hódításai

1544 augusztusában az esztergomi törökök éjnek idején meglepték Léva várát, de az őrség Balassa Menyhárt vezetésével elűzte a támadókat, Nyáry Ferenc surányi várkapitány pedig az Ipoly melletti szalkai mezőn (Hont vármegye) szétszórta a fosztogató sereget.

A gyulafehérvári egyezmény

Izabella, akit a lengyel udvar felbiztatott, nem fogadta el a feltételeket. Hívei, Petrovics és Patócsy Ferenc fegyveres ellenállásra készültek, Balassa Menyhárt, aki büntetés elől menekült Magyarországról Erdélybe, Fráter György megölésére esküdött fel.

János Zsigmond fejedelemsége és a székely felkelés

1561 végén fordulatot jelentett, hogy az 1549-ben Erdélybe menekült, ott kiterjedt birtokokat és befolyást nyert Balassa Menyhárt, Izabella egyik volt hadvezére, a Tiszántúl főkapitánya visszapártolt Ferdinándhoz, és kezére adta Szatmárt, Németit és Nagybányát. Ezzel a királyiak előtt megnyílt az út Erdélybe.

Szulejmán utolsó hadjárata. Szigetvár.

Fejedelmi hatalom, országgyűlés, kormányzat

Izabella ugyanakkor Béccsel is tárgyalásokat kezdett, de ezekről Bebek Ferenc és társai hírt adtak a Portának; a királyné azonban a török révén erről is tudomást szerzett. Kormányzási módszereire jellemző, hogy – amint már volt róla szó – Bebeket, Kendy Ferencet és Antalt Gyulafehérvárra hívatta, és éjjel, lakomázás közben Balassa Menyhárt katonáival levágatta (1558).

Péter Katalin

A protestantizmus sorsa a három országrészben

Nyilván nem is véletlenül kerül sor a fordulatra éppen 1562-ben, amikor János Zsigmond uralmát a megsemmisülés fenyegeti. Balassa Menyhárt nagy veszteségekkel járó botrányos átállása Ferdinándhoz, a belső összeesküvés, a székelyek felkelése, a Portán János Zsigmondra nézve előnytelen tárgyalások a Habsburg király és a szultán között – néhány hónap alatt csapások sorozatát szenvedi az uralkodói hatalom Erdélyben.