Bern

A Múltunk wikiből

franciául Berne, olaszul Berna

Svájc de facto fővárosa, egyben Bern kanton székhelye
Wikipédia
Berne-coat of arms.svg
1874. október 9.
Berni nemzetközi postaszerződés.

S. Vincze Edit

A II. Internacionálé megalakulása és a magyarországi munkásmozgalom

A 80-as évek végén a vezető európai országok kormányai mindenütt munkásvédő reformok bevezetéséről tárgyaltak. A reformok egységes megalkotását célozta a Bernbe összehívott nemzetközi munkásvédő konferencia is, amelyet 1889 elején vettek tervbe. Időközben azonban II. Vilmos német császár magához ragadta a kezdeményezést. A konferencia székhelyét Berlinbe tették át, időpontját 1890 májusára helyezték.

Siklós András

Súlyos helyzet. Indokolatlan remények.

November folyamán követeket neveztek ki Zágrábba, Bécsbe, Bernbe és Prágába.

Új tervek, elgondolások a külpolitikában

Az 1919. február 3-án összeülő berni szocialista konferenciára, melyen a nemzetközi munkásmozgalom jobbszárnyának és centrumának képviselői jelentek meg, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt is delegációt küldött. E nemzetközi találkozóra, melyhez Magyarországon nagy reményeket fűztek, a kormány közoktatásügyi minisztere, Kunfi Zsigmond is Bernbe utazott, hogy az ott összegyűlt, az antant országaiban nem lebecsülendő befolyással bíró szociáldemokrata vezetőket informálja, és egyben tőlük is információkat szerezzen.

Kunfi útjáról hazatérve memorandumot készített. Rámutatott, hogy a Magyarország iránt legnagyobb rokonszenvvel viseltető pártok képviselői is „a háború magától értetődő és már megvitatásra nem is szoruló következményének tekintik a cseh, tót, román és jugoszláv nemzeti államok kialakulását, és hogy rokonszenvükre és támogatásukra csak az a Magyarország számíthat, amely nem ugyan katonai hódítás és demarkációs vonalak alapján, de az etnográfiai tények alapján «magyar» Magyarország akar maradni”. Javasolta, hogy „külső politikánk nyugat felé fordított képén a területi integritás vonását az önrendelkező jog és a népszavazás előtérbe tolásával kissé el kellene halványítani és a területi integritásért való harcot a «magyar» Magyarország politikai és szociális álláspontjának minél erősebb radikalizálásával kell tovább folytatni”.

Kunfi arra is rámutatott, hogy helytelen lenne a berni konferencia Magyarországra nézve kedvező, az előzetes katonai megszállást elítélő, a népszavazás elvét valló határozatait túlbecsülni, tekintve, hogy Párizsban „egyelőre az imperialista irány vezet”.

A Vix-jegyzék és a kormány lemondása

Kunfi ragaszkodott addigi nézeteihez, a koalíció fenntartásához, a berni memorandumban javasoltakhoz.

Ormos Mária

A munkásosztály nemzetközi szervezetei

A Munkás- és Szocialista Internacionálé, vagyis a szociáldemokrata világszervezet helyreállítása az 1919. februári berni konferencián szinte teljes kudarccal végződött. Súlyos ellentét merült fel a háborús felelősség, majd a Szovjet-Oroszországhoz való viszony kérdésében: a jobboldal a bolsevikok és a szovjet rendszer egyértelmű elítélését követelte, míg a baloldal, illetve a centrum erre nem volt hajlandó.

Kiadványok