Breznóbánya

A Múltunk wikiből

szlovákul Brezno, németül Bries/Briesen

város Szlovákiában
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.

R. Várkonyi Ágnes

Az 1655. évi országgyűlés. A Habsburg-dinasztia és a magyar rendek kompromisszuma

A városi polgárság némi új pozíciókat nyert azzal, hogy a szabad királyi városok száma Breznóbányával és Késmárkkal emelkedett.

Benczédi László

A szervezkedés második szakasza

1669–1670 fordulóján az addig többé-kevésbé szűk körű rendi szervezkedés kilépett a konspirációs keretek közül, s az úgynevezett vármegyei mozgalomban széles körű politikai akcióvá terebélyesedett. Az alsó- és felső-magyarországi vármegyék ekkor – Körmöcbányán, Kassán és Breznóbányán – egymás után tartották vármegyeközi gyűléseiket, amelyeken a török elleni önvédelem jelszavával a bécsi hadszervezettől független, saját erőből létesítendő vármegyei haderő felállítására tettek kísérletet. Ez már önmagában is kihívást jelentett a bécsi kormánnyal szemben, pedig a mozgalom konspiratív vezérkara a török elleni védelmet is csak ürügynek tekintette a Habsburg-ellenes felkelés előkészítéséhez.

Az 1678. évi hadjárat

Október folyamán sorra elesett Zólyom, Beszterce-, Breznó-, Selmec- és Körmöcbánya, majd egyenként behódoltak Korpona, Kékkő, Divény, Gács és más várak őrségei is. Ezzel mintegy hat hét leforgása alatt a kurucok ellenőrzése alatt álló terület elérte addigi legnagyobb kiterjedését.

Makkai László

Katolikus közép- és felsőfokú iskolák

Megjelentek mint gimnáziumalapítók a piaristák is, akik lengyelországi központjukból először Podolinban létesítettek gimnáziumot, majd a 17. század második felében Privigyén, Szepesbélán, Breznóbányán és Pozsonyszentgyörgyön is, de a magyar nyelvű középfokú oktatásban majd csak a 18. században jutottak fontos szerephez. Egyébként ők is a jezsuita tantervhez igazodtak, azzal a különbséggel, hogy gyakorlatiasabbak voltak, s nagyobb hangsúlyt helyeztek a matematikai, történelmi és földrajzi oktatásra.

A rendi reformgondolat apálya és feléledése

A breznóbányai evangélikus lelkészfiúból katolikusnak áttért császári udvari történész, koszorús költő, végül szakolcai harmincados Elias Berger irodalmi munkássága az osztrák–cseh–magyar rendi konföderációt és az abból Habsburg-vezetés alatt létrejövő szövetségi monarchiát magasztalja.

R. Várkonyi Ágnes

Változások a városfalak mögött

A növekvő adóterhek mellett a katonatartás és az ajándékozás annyira kimeríti a városlakók anyagi erejét, hogy az 1690-es években a városok többsége súlyos adósságokkal terhelt. A század végén Sopronnak 200 ezer császári arany, Breznóbányának 250 ezer, Besztercebányának 70 ezer forint adóssága van.

Vörös Károly

A polgárság a városi és az országos politikában

A polgárjog megadása előfeltételeinek nyilván helyenként eltérő voltát is figyelembe véve meglepő, hogy a 15 ezer lakosú Kassának már csak 565, míg az 5000 főt alig meghaladó népességű Breznóbányának 611, Besztercebányának 422 polgára van.

Spira György

A kenyértörés

Amikor tehát a liptószentmiklósi gyűlés hírével egyidejűleg Pestre érkezett a breznóbányai szlovákok petíciója, amely – Hodža március végi kívánságait ismételve – ekkor is csak annyit kért, hogy a szlovák lakosságú megyékben a közigazgatás s a szlovák lakosságú városok és falvak iskoláiban az oktatás nyelve a szlovák legyen: ezt a beadványt egyszerűen elsüllyesztették a belügyminisztérium irattárában.

Harcok a nemzetiségi felkelőkkel

A Hodžáékkal való esetleges kapcsolatteremtésre azonban Pesten továbbra sem gondolt senki, amint változatlanul nem gondolt senki azoknak a forradalom oldalán állhatatosan kitartó szlovákoknak a meghallgatására sem, akik akár korábban Breznóbányán, úgy most Turócban, Árvában, Liptóban és Gömörben is rendre kinyilvánították, hogy a jövőben is hívek lesznek a forradalomhoz, csupán azt kérik, hogy a szlováklakta területek megyegyűlésein ezentúl szlovákul is szabad legyen felszólalni.

Irodalom

A breznóbányai szlovákok május 7-i petícióját közli: Rapant, Slovenské povstanie I/2. A breznóbányai szlovákoknak a magyar forradalom iránti hűségére rávilágít Spira György, A szlovákok és a negyvennyolcas forradalom (In: Spira, A negyvennyolcas nemzedék).