Csák nembeli Ugrin

A Múltunk wikiből
Guilelmus vagy Ugron
† 1204. augusztus 20. előtt
zágrábi püspök, majd győri püspök (1188–1203), végül esztergomi érsek (1204)
Wikipédia

Kristó Gyula

Tulajdonviszonyok

A XIII. század első évtizedeiből pontos ismereteink vannak a Csák nembeli Miklós comes birtokállományáról. A nemzetség múltját a XIII. század második felében élt krónikások a honfoglalásig vezették vissza, az atyafiak monostoráról, a vértesszentkeresztiről már a XII. század első feléből van adatunk. Miklós comes tehát nagy múltú, előkelő nemzetség leszármazottja. Ugyanezt húzza alá az a körülmény, hogy közeli rokona, testvére vagy nagybátyja volt Ugrin esztergomi érsek. Miklós comes az 1230-as években több végrendeletet készített. Legkorábbi, 1231. évi testamentuma először az atyai birtokokról (de rebus patrimonalibus) rendelkezik: 15 földet sorol fel, ezek közül egy, a Vértes erdőben, nyilván a szentkereszti monostor mellett fekvő föld közös a rokonságával. E 15 földet maga is közösen adta két fiának, hogy azok egymás között végezzék el a felosztást. Ugrin érsektől egy földet és öt praediumot kapott, ebből két ingatlant közösen hagyott fiaira, négyet pedig már általa megosztva testált rájuk. A közös birtoklásra adott egyik praedium a Vértesben fekvő Udvarhely volt, s mint neve is mutatja, Miklós comes praedium-gazdálkodásának központja lehetett itt; az Udvarhelyen levő épületeket és más javakat azonban magyar szokás szerint a fiatalabb fiú örökölte.

Pénzviszonyok

Ugrin esztergomi érsek Gedös praediumot Farkas comes feleségétől vásárolta meg. Ugrin unokaöccse, korszakunk egyik leghatalmasabb birtokosa, Csák nembeli Miklós végrendeletében szintén említett vásárolt birtokokat, a Fejér megyei Balinka praediumot Moys nádortól vette.

Imre és III. László

  • Imre főpapi ellenzéke akkor is fellépett, amikor Jób utódjának, Ugrinnak a halálával megürült esztergomi érseki székbe a kanonokok Imre egyetértésével János kalocsai érseket választották; Kalán pécsi, Boleszló váci, továbbá Kanada veszprémi és János nyitrai püspökök tiltakoztak a pápánál, hogy a választásnál nekik mint suffraganeus püspököknek semmi joguk nem volt.
  • Pár hónap elteltével, 1204 első hónapjaiban párthíveinek sikerült Endrét kiszabadítaniuk fogságából. Ez a váratlan esemény érlelhette meg Imrében azt az elhatározást, hogy Endre ellenében saját fia számára biztosítva a trónt, megkoronáztatja Lászlót. Ehhez persze az egyház, a pápa, illetve az esztergomi érsek hozzájárulása volt szükséges. A pápánál oly módon igyekezett beleegyezést kieszközölni, hogy a pápa számára kedves keresztes eszmére hivatkozott: III. Ince tudomására hozta, hogy a Szentföldre kíván utazni, s hogy országa kormányzás nélkül ne maradjon, ezért kéri a pápától fia megkoronázását. III. Ince, aki különben sem osztotta Endre és majdan születendő fia jogigényét az ország trónjára a törvényes uralkodó ellenében, nyilván a szentföldi út érveinek hatására is készséggel beleegyezett Imre javaslatába, s utasította Ugrin esztergomi érseket a koronázás elvégzésére. A pápa azonban jellemző módon előírta, hogy a gyermek László helyett apja tegyen esküt a Szentszék iránti engedelmességre, a magyarországi egyház szabadságára. Ugrin azonban meghalt, János, a káptalan által megválasztott esztergomi érsek pedig még nem kapta meg a pápai megerősítést.

Az új berendezkedés hívei

A Szentgyörgyiek családjából való Tamás a nyitrai ispánságig vitte, két fia, Sebes és Sándor pohárnokmester volt, Csák nembeli Ugrin a zágrábi és győri püspöki szék után 1204-bem, hamarosan bekövetkező haláláig az esztergomi érseki tisztet töltötte be. Testvére vagy unokatestvére, Miklós comes 1214-ben hamis oklevél szerint komáromi ispán volt, az Aranybullát követően több megye, Bihar és Csanád ispáni címét viselte.

Béla birtokvisszavételi politikája

A birtokvisszavételek természetesen elsősorban az új berendezkedés politikájának haszonélvezőit érintették. Csák nembeli Miklós comestől, Ugrin esztergomi érsek közeli rokonától, a XIII. század első évtizedeinek egyik leggazdagabb birtokosától Béla 16 ingatlant vett vissza, és – legalábbis oklevelesen – 11 birtokot hagyott kezén.