Franz von Pillersdorf

A Múltunk wikiből
(Franz Pillersdorf szócikkből átirányítva)

Baron Franz von Pillersdorf

1 March 1786 – 22 February 1862
Austrian statesman
angol Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Franz von Pillersdorf
1848. május 8.
A Marcziusi Clubb megalakulása.
A pest-budai kovács- és lakatoslegények megmozdulása.
Franz Pillersdorf báró elnökletével új osztrák kormány alakul.

Gergely András

Kormányzat és konzervativizmus

1831 júniusában Kolowrat államminiszter, Mittrowsky főkancellár, Sedlnitzky rendőrminiszter az önkéntes örökváltság engedélyezését és az adózás reformját indítványozta. A császár az ügyet referáló Pillersdorf tanácsosnak csak annyit mondott: „nem akarok újításokat. Törvényeink jók és elégségesek.”[1]

Spira György

A kormány és az ellenforradalmi erők

S amikor Batthyány, tapasztalván, hogy utasításait a magyarországi főhadparancsnokok hetek múltán is teljesen figyelmen kívül hagyják, emiatt május elején személyesen tett panaszt az udvarnál, az udvari körök ismét az engedékenység látszatának megőrzése mellett döntöttek, mert most is csak azt vallották, amit ezúttal az először belügyminiszterré, majd május 8-án Ficquelmont helyett kormányfővé is megtett Franz Pillersdorf báró fejtett ki olyaténképpen, hogy a végső eszközök alkalmazásához „a jelenlegi körülmények még nem elég érettek”.[2] S ennek megfelelően az udvar ekkor nemcsak abba egyezett bele, hogy a szóban forgó főhadparancsnokok immár magától az uralkodótól is felszólítást kapjanak a magyar kormány iránti engedelmességre, hanem egyidejűleg kiadatott egy további uralkodói kéziratot is, amely meg az osztrák hadügyminisztert, Theodor Baillet von Latour gróf táborszernagyot kötelezte arra, hogy a jövőben a hadsereg egészét érintő előterjesztéseinek kidolgozása előtt álláspontját mindig egyeztesse a magyar hadügyminiszterrel.

Ellenforradalmi fordulat Európában

Annál is kevésbé, mivel a következő hetekben tovább szélesedtek a Habsburg-ellenforradalom állásai is. Egyfelől azért, mert az osztrák burzsoáziát a nyár derekára végképp az udvari politika támogatójává tette az, hogy a Pillersdorf-kabinetet július 18-án felváltó új osztrák kormányba immár három polgári állású miniszter is bekerült, négy nap múlva pedig az osztrák birodalmi gyűlés megnyíltával valahára a parlamentarizmus is a megvalósulás útjára látszott lépni.

Lábjegyzet

  1. Ugyanott 438.
  2. Lásd: ÖStA HHStA KA ÖMRPr 1848.máj.8/VTr (MRA):1848:643–

Műve

F(ranz) P(illersdorf), Rückblicke auf die politische Bewegung in Oesterreich in den Jahren 1848 und 1849 (Wien, 1849).

Irodalom

Az államjavak sorsára lásd többek között: Handschriftlicher Nachlass des Freiherrn von Pillersdorf. Hrsg. von W. Braumüller (Wien, 1863);