Hanák Péter

A Múltunk wikiből
Kaposvár, 1921. augusztus 9. – Budapest, 1997. október 6.
történész, művelődéstörténész, egyetemi tanár
Wikipédia

Hanák Péter

Előszó

A korszak történetét részben időrendi egymásutánban, részben tematikai egységekben dolgoztuk fel. A bevezetést, az 1890-es évek és a a századelő politikai történetét, továbbá a társadalomtörténeti fejezetet Hanák Péter írta; a külpolitikai fejezeteket Diószegi István, a korszak gazdaságtörténetét Katus László és Vörös Antal, a nemzetiségi kérdés alakulását Katus László dolgozta fel. A koalíciós kormány időszakának áttekintése Dolmányos István, a munkapárti kormányok négyéves időszakának feltárása Pölöskei Ferenc munkája; a munkásmozgalom 1906 és 1914 közötti problémáit Erényi Tibor, a polgári radikalizmusról szóló részeket Mucsi Ferenc foglalta össze; a kultúrtörténeti fejezetet Szabó Miklós, a világháború történetét pedig Galántai József írta meg. A kötet szerkesztésében Mucsi Ferenc működött közre. Az időrendi áttekintést Szabó Dániel, a bibliográfia jelentős részét Varga István állította össze; a jegyzetapparátus ellenőrzését Balassa Györgyi és Rozsnyói Ágnes végezte el. A mellékletek szerkesztője Szász Zoltán volt, szerzők mellett ő működött közre a grafikonok, a térképek és a képi illusztráció összeállításában; a térképek zömét Bereznay András, a képeket Szvoboda Gabriella gyűjtötte és technikailag szerkesztette. A képanyag történeti szerkesztése Hanák Péter elgondolásai szerint történt.

A szerzők ezúton is megköszönik Gergely Andrásnak, Köte Sándornak, Király Istvánnak (Kaposújlak), Ladányi Andornak, Németh Lajosnak, Sarlós Bélának, S. Vincze Editnek, Szabó Dánielnek, Szász Zoltánnak, Veliky Jánosnak és Vörös Károlynak, hogy előtanulmányukat, illetve készülő munkájuk kéziratát, és Kiszely Gyulának, hogy képgyűjteményének értékes darabjait rendelkezésükre bocsátották. Köszönetünket fejezzük ki a kötet lektorainak, Tokody Gyulának és Berend T. Ivánnak gondos, alapos, sokoldalú bírálatukért, amely nagy segítséget nyújtott a viták, félreértések és hiányok kiküszöbölésében. Nagy segítségére volt a szerzői kollektívának az Akadémiai Kiadó szerkesztője, Tárnok Irén. Köszönettel tartozunk a kötet adminisztratív ügyintézőjének, Sz. Simon Ilonának és a Történettudományi Intézet könyvtárosainak, gépelőinek, technikai munkatársainak segítségükért. E széles kollektíva készséges együttműködése tette lehetővé e kötet elkészítését.

Hanák Péter

Művei

Előszó

Bevezetés

Társadalmi és politikai küzdelmek az 1890-es évek első felében

A dualizmus válságának kezdetei a 19. század végén

Magyarország társadalma a századforduló idején

A belpolitikai ellentétek kiéleződése a századelőn

Az 1905–1906. évi politikai válság

Az Országos Földművelő Párt

Egy korszak lezárásaGalántai Józseffel

Egyéb művei

Hanák Péter három tanulmánya: A magyar szabadságharc és a Habsburg-monarchia elnyomott népei (In: Hanák Péter, Magyarország a Monarchiában. Budapest, 1975); La mediazione italiana nelle lotte delle minoranze in Ungheria – 1848–49 (Roma, 1948) és Rapporti storici italo-ungheresi verso la meta del secolo XIX (Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1955).