Hevenesi Gábor

A Múltunk wikiből

Kishevenesi Gábor

Vásárosmiske, 1656. március 24. – Bécs, 1715. március 11.
jezsuita pap, bölcseleti és teológiai doktor, történetíró, 1711 és 1714 között az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke
Wikipédia
1689
Megjelenik Bécsben Hevenesi Gábor jezsuita Parvus atlas Hungariae című munkája, 40 térképlap, a mutatóban 2605 helység felsorolásával.
1692
Hevenesi Gábor jezsuita Nagyszombatban életrajzgyűjteményt ad ki a magyar szentekről (Ungaricae sanctitatis indicia).
1695
Hevenesi Gábor jezsuita felhívást bocsát ki a magyarországi egyháztörténeti források gyűjtésére.

Makkai László

Katolikus közép- és felsőfokú iskolák

A nagyszombati egyetem első tanárnemzedékének ilyen, sok helyen (Bécs, Győr, Sopron, Zágráb) megfordult tagja volt Dobronoky György, a század harmadik harmadában pedig Berzeviczy Henrik, egy 1682-ben megjelent latin aritmetikai tankönyv szerzője, Hevenesi Gábor, az itt tárgyalt korszakban még kezdő tanár, később a magyar történeti források neves gyűjtője, valamint a sokoldalú Szentiványi Márton. De nemcsak helyüket, hanem tantárgyakat is gyakran változtatták, hol a filozófiai, hol a teológiai karon tanítottak, Szentiványi pedig még a jogin is.

R. Várkonyi Ágnes

Tudományok

Hevenesi Gábor Parvus atlas Hungariae (1689) című kéziatlasza mintegy 2600 helynevet, 50 vármegyét, 31 királyi várost ábrázol.

Történetírás, nemzeteszmék

Hevenesi Gábor, a bécsi egyetem rektora, az egyháztörténeti anyag összegyűjtésére bocsátott ki a családi, művelődési, közigazgatási, diplomáciai és katonai események történetét is felölelő felhívást (1695).

Művészetek

A magyar barokk művészet leggyakrabban használt, a Patrona Hungariae-gondolatot kifejező képe először Hevenesi Gábor Ungaricae Sanctitatis Indicia című életrajzgyűjteményében 1692-ben látott napvilágot, J. Schott, Nagyszombatban is dolgozó bécsi rézmetsző alkotása: István király felajánlja a koronát Szűz Máriának.

Kosáry Domokos

Társadalomtudományok

A magyar jezsuita adatgyűjtő iskola Hevenesi Gábor (1656–1715) kezdeményezése nyomán számos hazai s részben külföldi levéltár kiaknázását kezdte meg. E kutatógárda időszakunk elejére már 140 kötetből álló, kéziratos másolatgyűjteményt hozott össze, amely a továbbiakban is egyre nőtt.

Társadalomtudományok (Könyvek, tudományok, művészetek)

Időszakunk az első új változat: a felvilágosult abszolutista szellemű történeti irányzat felbukkanásával indult. Kezdeményezője, a trencséni, szlovák származású Kollár Ádám Ferenc jezsuitából és a Hevenesi-féle iskola tanítványából lett a bécsi udvari könyvtár igazgatója, források gyűjtője és közreadója.

Műve

G. Hevenesi, Meteora rationibus et experientiis physicis illustrata (Viennae, 1690. Régi Magyar Könyvtár. Szerkesztette Szabó Károly, Hellebrant Árpád. I–III/1–2 (Budapest, 1879–1898) III. 3614).

Irodalom