Hierotheosz görög püspök

A Múltunk wikiből

Szent Hierotheosz

görög szerzetes, a magyarok első püspöke
Új Ember 2005. augusztus 21.
953
Zombor gyula, a magyarok második méltósága Bizáncba vonul, megkeresztelkedik, és Hierotheosz görög püspököt Magyarországra hozza téríteni.

Györffy György

A fejedelemség erősítése és a bizánci misszió

Konstantin császár művét 952-ben fejezte be, s mivel nem tesz említést újabb magyar követségről, azt kell hinnünk, hogy erre 953-ban került sor, amikor az ötéves szerződés ideje lejárt. Szkülitzész tartotta fenn annak emlékét, hogy Bulcsú után a gyula ment Bizáncba. Ő is megkeresztelkedett, sőt hozott magával egy Hierotheosz nevű görög szerzetest is, akit Theophülaktosz konstantinápolyi pátriárka (+956) a „türkök püspökévé” szentelt.

Hol volt a görög püspök székhelye?

Ha Hierotheosz Turkia püspöke lett, kérdéses, hogy székhelyét az őt behozó gyula vagy Turkia fejedelmének valamelyik udvarhelyén tartotta, avagy éppenséggel Pannonia régi püspöki székhelyét újította meg.

Korai bizánci építészeti emlékeket nemcsak Zombor gyula partvonalán (kiszombori kápolna, marosvári keresztelőtemplom) találunk, hanem Fajsz fejedelem Duna-balparti szakaszán is: Apostagon egy tizenkét karéjos görög templom állt a középkorban. Számításba vehető Szávaszentdemeter, az antik Sirmium is, amely a IX. században Pannonia püspöki székének számított. A görög püspök itteni székhelyének feltevését támogatni látszik az a körülmény, hogy bizánci területen előkerült egy „Theophülaktosz Turkia püspöke” feliratú pecsét, amely hátoldalán Szent Demetert ábrázolja. Noha Magyarországon számos Szent Demeternek szentelt egyház volt – például Szegeden is –, Szávaszentdemeter mellett szól, hogy itt a XI. században egy nagy görög monostor működött. E monostor kezdeteiről 1340-ben azt jegyezték fel, hogy egykor görög és szláv szerzetesek éltek benne. A szlávok jelenléte magyarázatul szolgálhat az első görög keresztény missziónak a magyar nyelvben tükröződő szókincsére.

Mivel a görög püspök Magyarországon a görög nyelvvel semmit sem ért el, viszont a szlávokkal régóta szimbiózisban élő magyarok legtöbbje tudott valamit szláv nyelven, a görög püspök bolgár-szláv papi tolmácsokkal kezdhette el az igemagyarázatot. E görög vezetés alatt álló bolgár-szláv térítés emlékei lehetnek nyelvünk egyházi terminológiájának bolgár-szláv, illetve görögkeleti elemei: kereszt, karácsony, szent, pap, barát stb.

Az udvarhelyeken és egy-egy szlávok lakta gócban megindulhatott a templomépítés, de hogy a görög szentek tiszteletére emelt egyházak (Szent Demeter, Szent Pantaleon, Szent Kozma és Damján, Szent György) mennyiben kapcsolhatók e legkorábbi térítési hullámhoz, mennyiben a XI–XII. századi görög befolyáshoz, és mennyiben a latin egyházba inkorporált görög kultusz visszatükröződései, az esetenként mérlegelendő. Központi helyzetüket figyelembe véve, a szegedi Szent Dömötör és a titeli Szent Bölcsesség (Hagia Sophia) patrocíniuma mellett Pécs XI. századi görög Pente ekklesia neve sejtet X. századi előzményeket.

Jogi írásbeliség, oklevéladás, törvénykezés

Ha Hierotheosz görög misszióját váratlan háborús események meg nem zavarják, Magyarországon minden bizonnyal görög nagybetűkből álló írás honosodott volna meg.