Ják

A Múltunk wikiből

németül Jaak / Sankt Georgen / Sankt Jörgn, horvátul Jakova

község Vas megyében a szombathelyi járásban
Wikipédia
HUN Ják COA.jpg

Kristó Gyula

Világi előkelők

A Ják nemzetség pornói monostora a XII–XIII. század fordulóján épült, a jáki pedig a XIII. század elejétől 1256-ig.

Egyházi társadalom

Korszakunk magán alapítású bencés monostorai, így például az almádi, a bozóki, a csatári, a széplaki, hahóti, a jáki, családi (úgynevezett nemzetségi) monostorok voltak.

Stílusirányzatok

A drága kőfaragó munka gazdagsága emeli ki Ják, Lébény, Zsámbék és Türje templomát. A figurális díszítés aránylag ritka, egy­házi témák – maiestas Domini, apostolok, próféták, agnus Dei – dominálnak, de szá­mos alkalommal ábrázoltak mel­ék­a­la­kok­ként világi öltözetű embereket, akik a kegy­urak lehettek (Sopronhorpács, Ják).


Délnémet, bajor és osztrák hatások ala­kították ki a Ják nembeli Nagy Márton által 1220 körül alapított jáki monostor első részleteit. A Dunántúl számos késő román kori emlékén rajta hagyta lenyo­ma­tát a Csákok vértesszentkereszti épít­ke­zésén kialakult, részben Esztergomból és Kalo­csáról toborzott műhely: köze volt a vértesi műhelynek a felsőörsi pré­post­ság, a cell­dömölki bencés apátság, a jáki templom építéséhez. Nem lehetetlen, hogy Bizánc­ból behívott kőfaragók is dol­goztak a XIII. század első évtizedeiben Magyar­or­szá­gon (Ják, Veszprém).

1230 táján újabb irányzat jelent meg, amely hosszú utat tett meg, amíg a Rajna-vidék korai gótikájából Regensburg, a dél­német cisztercita építészetből az ausztriai kései román kolostorok közvetítésével eljutott Magyarországra. Pannonhalma har­ma­dik templomát 1224-ben szenteltette fel Uros apát, s az építkezés ezt követő befe­je­zése már a korai gótika tér­al­ko­tásának, sőt az érett gótika ornamentikájának jegyeit mutatja. Türjén, továbbá az 1256-ban felszentelt jáki temp­lo­mon az osztrák cisz­tercita építészet hagyományai jelentkeztek. Jákon kevéssé érvényesült a gótika, erő­sebb az orna­men­tika kései román jellege. A jáki műhely, amely kisebb épít­ke­zé­sek­nél is tevékenykedett, jellegzetesen mutatja a XIII. szá­zad középső harmadában elter­jedt, Ausztriában, Cseh- és Morvaországban egyaránt jellemző stílusjegyeket.