Jézus Krisztus

A Múltunk wikiből
az Újszövetség és a kereszténység központi személyisége, a legnagyobb hatású vallási alakok egyike
Wikipédia
Christus Ravenna Mosaic

Györffy György

Szentté avatások

A keresztény vallás fejlődése során a szent jelző főleg azon elhunytak neve mellett állandósult, akiket haláluk után vallásos tiszteletben részesítettek. Krisztus hozzátartozói és tanítványai mellé sorolódtak a földalatti mozgalom, a katakombák kora óta a kereszténység terjesztői, mártírjai és az egyházatyák.

Tiszteletük alapja az volt, hogy példaképül állították őket a hívők elé. A példakép propagálása megkívánta, hogy életrajzukat megírják, a legendaképző hajlam pedig az életutak ismeretlen fordulatait természetfeletti erők hatásának tulajdonította, olyannyira, hogy a szent tiszteletének hovatovább előfeltétele lett a csoda észlelése.

Péter Katalin

A reformáció történelemszemlélete

A jobb jövőben reménykedő, bizakodó álláspontnak bonyolultabb változata is van. Nehezebben érthető, nyilván ezért nem került a legnépszerűbb szövegekbe; nem egyszerűen elemi bibliai tájékozottsággal is érthető történelmi párhuzamra épít, hanem a világtörténetről alkotott filozofikus színezetű koncepció. Puszta megértéséhez is komoly történeti és teológiai tájékozottság kell, a vele való gondolati azonosulás pedig kifejezetten szellemi teljesítmény. Két tudományos értekezés fejti ki, Ozorai Imréé és Károlyi Gáspáré, valamint néhány, nyomtatásban csak egyszer kiadott históriás ének szól róla. Nagyon valószínű, hogy legfeljebb az értelmiségi köztudatba került bele.

Alapja több szimbolikus értelmű bibliai történet és prófécia. Az egész konstrukció pedig nagyon leegyszerűsítve a következő: az emberiség történetének utolsó szakaszában élünk, a „negyedik birodalom”-ban. Krisztus földi visszajövetele és az „utolsó ítélet” bármelyik pillanatban várható. Ezt a tényt a bűnök eláradása és az Antikrisztus megjelenése bizonyítja. A végítéletet kifejezetten várjuk, mert Jézus az után fogja az „igazak” számára „örök birodalmát” megalapítani.