Károlyi József gróf

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Károlyi József főispán

Budapest, 1884. november 8. – Budapest, 1934. szeptember 10.
legitimista politikus, nagybirtokos
Wikipédia

Pölöskei Ferenc

Károlyi Mihály a függetlenségi párt élén

Károlyi Mihály az OMGE élén így nem egyszerűen nagybátyja agrárius irányát folytatta. A módosításban szerepe volt külföldi, főleg francia tanulmányainak, amelyek nemcsak műveltségét gazdagították, hanem liberális gondolkodását is erősítették.

Politikai szerepe azonban csak a véderőjavaslat elleni parlamenti csaták időszakában növekedett meg. Rövidesen a pártonkívüli függetlenségiek egyik tekintélyes vezetőjévé nőtt fel. Ez a heterogén összetételű parlamenti csoport 1911 júliusában alakult meg Károlyi József gróf elnökletével. 1912 februárjában Egri Józsefet választották elnökké.

Siklós András

Az ellenforradalom szervezkedése

Székesfehérvárott, ahol az ellenforradalmi tisztek befolyása alatt álló fehérvári huszárezred állomásozott, február 3-án összeült a régi vármegye. A megyegyűlés Károlyi József gróf indítványára a kormánytól megvonta a bizalmat.

Egyenlőtlen fellépés a kommunista párt és az ellenforradalom ellen

További internálásokra alig került sor, bár a február 22-i minisztertanácson egyesek gróf Károlyi József, gróf Bethlen István, Wekerle Sándor, Pallavicini György őrgróf és Bangha Béla őrizetbe vételét is javasolták.

A reformpolitika újabb lépései

Tekintettel a forrongó hangulatra, Károlyi Mihály február 23-án Kápolnán ünnepélyes külsőségek között hozzáfogott saját birtokainak felosztásához. A kápolnai földosztás elszigetelt jelenség maradt. A magyar földbirtokosok magatartását ebben az időben nem Károlyi Mihály testesítette meg, hanem sokkal inkább testvére, az a Károlyi József, aki a földreformmal szemben élesen állást foglalt, és a székesfehérvári megyegyűlésen a kormány ellen nyíltan is fellépett.

L. Nagy Zsuzsa

A fővezérség szerepe

Augusztus 12-től fokozatosan kiépült a kerületi kormánybiztosságok rendszere, majd felállították a dunántúli központi kormánybiztosságot. A kormánybiztosok zömmel a nagybirtokos arisztokrácia soraiból kerültek ki: Sigray Antal gróf, Pallavicini György őrgróf, Zichy István, Károlyi József, Ráday Gedeon grófok nevei fémjelzik e testületet. 1920. július végéig tulajdonképpen ők látták el a főispáni feladatokat. A sajátos viszonyok között a szervezet egészének működése az egyes személyek politikai beállítottságától és a „nemzeti hadsereghez” való viszonyától függött.