Köln

A Múltunk wikiből
Németország negyedik legnagyobb városa
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
1658
augusztus 14. Létrejön a rajnai szövetség XIV. Lajos francia király, a mainzi, a trieri és a kölni érsek, a pfalzi választófejedelem és a svéd király között.
1694. szeptember 26.
Rákóczi Ferenc a kölni székesegyházban házasságot köt Sarolta Amália hessen-rheinfelsi hercegnővel. A házasságkötés után Rákóczi magyarországi birtokain él.
1704
Megjelenik Kölnben a bécsi udvar válasza Rákóczi Manifestumára: Der malcontente Fürst Ragoczy in Ungarn című röpirat.

Györffy György

A nyugati „békeövezet” kialakítása és a távolsági kalandozások kezdete

Henrik mindenekelőtt Arnulffal állt szemben, aki maga is igényt tartott a „rex Teutonicorum” címére. Így érthető, hogy 919-ben már megjelent egy magyar sereg Szászországban, Henrik seregét megverte, majd átvonult Lotaringiába, Düsseldorf és Köln táján pusztítva keltek át a Rajnán, és csapatokra oszolva nyomultak Franciaország felé. Együgyű Károly nem tudott a magyarokkal megütközni, mert hűbéresei közül csak a reimsi érsek volt hajlandó követni, és seregébe csak 1500 ember gyűlt össze. Mivel köztudott volt, hogy a kalandozó lovasokat főként a kolostorok gazdagsága (arany, ezüst, szövetek és bor) vonzotta, a szerzetesek előre menekítették kincseiket és féltett ereklyéiket a megerősített püspöki városokba, így Gerresheimből Kölnbe, Verzyből Reimsbe, Gorzéból Metzbe és Szent Áfra monostorából Toulsba.

Szellemi művelődés

A könyvek egybehangzóan azt tanúsítják, hogy a magyar liturgia alapjában véve a Rajna vidékéről származik, melyben főleg a kölni érsek alá tartozó Felső-Lotaringia és a trieri érsek alá tartozó Alsó-Lotaringia van képviselve a francia határvidékkel, de kiemelkedő tisztelete volt Sankt Gallen szentjeinek is: Szent Gálnak, Szent Othmárnak és Szent Mártonnak.

Fegyverszünet. Pénzügyi reform.

A német császári pénzek mintájára először Salamon érmein ábrázolnak koronás királyfőt apró mellékjegyekkel, és hátlapjukon nem köriratban írják a Pannonia országnevet, hanem kölni mintára, három sorban.

A keresztes hadjárat

Remete Péter hadba hívó beszédei a Rajna vidéki németek körében találtak leginkább visszhangra, és itt két ember szervezett önálló keresztes hadat; Gottschalk pap és a kegyetlenségéről hírhedt Emich leiningeni gróf. Alig álltak össze a hadak, első dolguk volt, hogy a püspöki városokban lakó zsidók ellen fordultak. Kezdetben csak megkeresztelkedésüket követelték, de tapasztalva a zsidók ellenállását, fékevesztett üldözésbe kezdtek. Ahol a püspökök befogadták a zsidókat, megostromolták a palotát, ahol a zsidók a szomszédos falvakba menekültek, utánuk mentek, megölték és kirabolták őket. Metz, Trier, Köln, Speyer, Worms és Mainz hithű zsidósága javarészt elpusztult az öldöklésben.

Zimányi Vera

Magyarországi bányatermékek az európai piacon

A szállítás másik iránya Zsolnán keresztül Teschenbe, Boroszlóba, Lipcsébe, innen a Fuggerek hohenkircheni rézolvasztójába vezetett; az itt feldolgozott rézzel látták el Majna-Frankfurtot, Kölnt, Nürnberget.

A jobbágytelek rendszerétől független árutermelő állattenyésztés

Az alku létrejöttével egy időben fogadták fel a hajtókat is, rendszerint 30 állatra egy személyt. Ezután a határ menti nagy magyar marhavásárok valamelyikén az állatok gazdát cseréltek, s a magyar tőzsérek nemritkán – most már az idegen, legtöbbször délnémet kereskedők megbízásából – a harmincadvámokon áthaladva, továbbhajtották a marhát Nürnbergig, Augsburgig, néha akár Kölnig, Frankfurtig, Strassburgig. Mind a hajtás útvonalain, mind pedig a nagy vásárhelyeken kiterjedt legelők és itatók álltak rendelkezésre. Csak így volt biztosítható, hogy az állatok több heti, átlagban napi 20 kilométer út megtétele után sem érkeztek leromolva, lesoványodva rendeltetési helyükre.

Makkai László

Katolikus közép- és felsőfokú iskolák

Az egyetemet Pázmány kezdettől fogva kizárólag a jezsuita rend intézményének szánta. Az érseki jövedelméből erre a célra adott tekintélyes, 100 ezer forintos összeget külföldön rendelte el kamatra kiadni, nehogy az – és vele az egyetem – a jezsuiták esetleges száműzetésével a rend kezéből kikerülhessen. Ennek megfelelően e kezdetben két, filozófiai és teológiai kart magában foglaló egyetemnek is a jezsuita Ratio Studiorumot írta elő bevezetésre. A pápa csak orvosi és jogi karral kiegészítve lett volna hajlandó a nagyszombati egyetemet elismerni, Pázmány azonban a tanítani képes magyar orvosok hiányával érvelve, megmaradt eredeti terve mellett. Az olasz és német egyetemeken végeztek ugyan magyar orvosdoktorok, de ezek protestánsok voltak, s nem használhatta őket. Így azután II. Ferdinánddal hagyatta jóvá egyetemét, amelyet az a német birodalmi, szintén jezsuiták által irányított kölni, bécsi, mainzi, ingolstadti, prágai, olomouci és grazi egyetemek rangjára emelt, s a kisebb egyetemi címeken kívül a doktori cím adásának jogával is felruházott.

R. Várkonyi Ágnes

Magyarország és az európai háborúk

Franciaország csaknem egyedül szállt harcba, szövetségesei, mint Miksa Emánuel bajor választó s a kölni érsek kevéssé számottevőek.

H. Balázs Éva

Kaunitz kancellár

Kaunitz útvonala Lipcséből Berlinbe, onnan Hannoverbe és a Németalföldre vezetett. A holland városok megtekintése után Brüsszel, Köln, a Rajna völgyén át Frankfurt, onnan tovább Nürnberg és München következett.

Kiadványok