Kendy Ferenc

A Múltunk wikiből

Kendi Ferenc

? – Gyulafehérvár, 1558. augusztus 31.
erdélyi nagybirtokos, vajda
Wikipédia
1539
december 21. Majlád István, Balassa Imre, Kendy Ferenc szövetsége I. János ellen.

Sinkovics István

Ferdinánd lemond Erdélyről

A betegeskedő s már korábban is húzódozó Báthori András is megvált a vajdaságtól, amit Fráter György meggyilkolása után vállalnia kellett. A király az Eger védelmében országosan ismertté lett Dobó Istvánt és az erdélyi Kendy Ferencet nevezte ki helyére, Bornemisza Pált pedig erdélyi püspöknek tette meg. A belső zavarok ismét úrrá lettek. Izabella híveinek első megmozdulását még sikerült elfojtani, de Dobó Ferdinándnak mindössze 2 ezer, jobbára fizetetlen katonájával rendelkezett, a legfontosabb várakból hiányzott a kellő számú őrség, s maguk a vajdák is nélkülöztek.

János Zsigmond fejedelemsége és a székely felkelés

Izabella viszont, hogy ellenzékét megfélemlítse, vizsgálat mellőzésével meggyilkoltatta Bebek Ferencet, Kendy Ferencet és Antalt.

Fejedelmi hatalom, országgyűlés, kormányzat

Izabella ugyanakkor Béccsel is tárgyalásokat kezdett, de ezekről Bebek Ferenc és társai hírt adtak a Portának; a királyné azonban a török révén erről is tudomást szerzett. Kormányzási módszereire jellemző, hogy – amint már volt róla szó – Bebeket, Kendy Ferencet és Antalt Gyulafehérvárra hívatta, és éjjel, lakomázás közben Balassa Menyhárt katonáival levágatta (1558). A törvényes vizsgálat és ítélet nélkül végrehajtott gyilkosságért a királyné azzal mentegette magát, hogy a három főúr az élete ellen tört. A megfélemlített rendek hozzájárultak, hogy hűtlenség címén utólag mindhármukat fej- és jószágvesztésben marasztalják el.

Kincstári jövedelmek, hadszervezet, diplomácia

Öt helyen működött sókamara: Tordán, Koloson, Désen (és Désaknán), továbbá Vízaknán, az ötödiket, a székit még János király adományozta el Kendy Ferencnek.

Művei

Dobó István, Kendy Ferenc és Bornemisza Pál levelei Nádasdy Tamáshoz: Országos Levéltár Nádasdy levéltár Missilisek.