Knin

A Múltunk wikiből

horvátul Knin, latinul Tinnin, régen magyarul Telén, Tinin

város Horvátországban Šibenik-Knin megyében
Wikipédia
Knin Croatia 01.jpg

Györffy György

Külpolitika. Horvátország megszállása.

  • László 1091 kora tavaszán a Száva mellől megindította csapatait. A földrajzi viszonyokból és az előállt helyzetből arra következtethetünk, hogy fő erejével az Una folyó völgyén át, a Bihács – Tinnin (Knin) főútvonalon Tengerfehérvár (Biograd) székhelyre és kikötőbe vonult be, mellékhadaival pedig egyrészt a horvát „bánság”-ot (Lika, Korbávia és Gecske) és a mögötte fekvő Nona (Nin) királyi székhelyet foglalta el, másrészt a Pozsegával átellenben fekvő moesiai részekre, Bosznia keleti felére vonult be.

  • Álmos, aki az Una völgyében levő Tinnin – magyarul Telén, ma Knin – várát tartotta meg királyi székhelyül, csak egy-két tengerparti erőddel biztosította az Adria felé való kijárást.

Kálmán külpolitikája

Az új doge sietve hódoltatta a dalmát városokat, szerződésben biztosítva a velencei flottához való hozzájárulásukat hadigályákkal, Kálmán viszont ideiglenesen berendezkedett Horvátországban, aminek jeleként zágori 'hegyen túli', azaz tinnini horvát püspöknek megtette Szegéndi királyi káplánt.

Álmos kalandjai és bukása

Crescencius érsek elhalálozásával pedig Kálmán spalatói érsekké választatta kancellárját, Manassest, aki eddig a zágori (tinnini) horvát püspökséget élvezte.

Tollforgatók. A történeti irodalom megindulása.

A korai kancellária tulajdonképpen a király káplánjainak testületével, a „kápolnával” volt azonos. Szent László kancelláriája még nem volt kiforrott testület, huzamosan működő tagokkal és szabályozott oklevéladással. A káplánok közül hol az egyiket, hogy a másikat bízták meg az oklevél kiállításával, 1086-ban Szerafint, 1093-ban Thimeteust, vagy maga a megadományozott egyház állított ki oklevelet (például 1102, 1111, 1113), amire a király pecsétjét helyezték. A megpecsételés a kancellár feladata volt; az 1082-ben a kancellár helyett pecsételő Fábián székesfehérvári prépostot az 1083. évi szentté avatások kapcsán kancellárnak írták. Kálmán alatt az óhorvát kancellár székhelyére, a Zágorjében fekvő Tinninre kinevezett Manasses püspök pecsételt, hogy II. István alatt a titeli prépostnak jusson a szerep.

Kristó Gyula

Endre és Béla politikája az 1220-as évek közepén

  • Ezek az oklevelek azt is tükrözik, hogy Bélát Szlavóniában újra királyi udvar vette körül, ahol a szlavóniai egyházi és világi előkelőkön, a spalatói érseken, a korbáviai, a tinnini, a zágrábi püspökön, a topuszkói apáton, a bánon, a goricai, a zágrábi ispánon kívül magyarországi méltóságok viselői is főemberei közé tartoztak: Csák bodrogi és Márton vasvári ispán.
  • A szlavón egyházi méltóságok, a spalatói érsek, a tinnini, a scardonai püspök, a bánok és az ispánok 1226 óta Kálmán tisztségviselőinek sorában, intézkedéseinek tanúiként bukkannak fel.

Makkai László

Örökös főrendiség

Az ellenreformáció sikerei az udvari hivatalnokságba szorult klérus előtt megnyitották az utat, hogy visszaszerezze jogilag soha el sem veszített középkori rendi állását. A püspököknek immár nemcsak címük volt, hanem híveik és papjaik is, mármint a királyi területre eső esztergomi, győri, nyitrai, veszprémi, egri, zágrábi, váci, zenggi és modrusi püspököknek, míg a török, illetve erdélyi fennhatóság alatti kalocsai, csanádi, szerémi, boszniai, knini, pécsi, illetőleg váradi és erdélyi püspöki címek viselői különböző prépostságok javadalmait élvezték.