Krum bolgár kán

A Múltunk wikiből

Крум

755? – 814
bolgár kán 803-814 között, az első Bolgár Birodalom megalapítója 
Wikipédia
Krum1.jpg
803–804
Krum bolgár kán a Tisza völgyéig hatol.

Bóna István

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

803-ban bolgár szolgálatban álló szlávok, majd nyomukban a rettenetes Krum bolgár kán seregei hatoltak a Tisza-völgybe. Puszta megjelenésük elegendő volt ahhoz, hogy az avar birodalom addig sikeresen hadakozó nyugati felében megtörje az ellenállás szellemét. Az új tudun és a nyugati avarok váratlan és érthetetlen meghódolása mögött a dél–délkeletről fenyegető veszély gyanítható. A bolgár támadás a támogatást és menedéket jelentő hátországtól fosztotta meg a tudunt és övéit. A véglegesen meghódoló tudunt Károly testőrcsapata (scarája) kísérte 803 októberében előbb Salzburgba – ahol a leendő pannon egyházi szervezetet rendezték –, majd onnan Regensburgba. A tudun engedelmesen keresztvíz alá hajtotta a fejét, s elfogadta Károly feltételeit. A november közepén Regensburgban tartott birodalmi gyűlésen a tudun a maga, övéi s a megmaradt avar föld sorsát Károly kezébe tette. Károly önálló területté szervezte a keleti tartományt, az Orienst, és a bajor prefektus alá helyezte. A frankok számára ez az esemény jelentette az avar háborúk befejezését.

804-ben ütött a keleti avarok területi-politikai szervezetének utolsó órája. Krum bolgár hadai az avar birodalom keleti felében utoljára összeszedett sereget nagy harcban legyőzték, és az „utolsó emberig” lemészárolták. A kagán és megmaradt előkelői frank területre menekültek, a két rossz közül a kisebbiket választva, ahol legalább puszta életüket megmenthették. A kagáni székhelyet nyilván a bolgárok dúlták szét. Olyan alaposan, hogy 30 évvel később híre-hamva sem volt többé.


A nagyszentmiklósi kincs a fentiek szerint a késő avar kultúra, írás, nyelv, művészet, vallás is mitológia páratlan emléke. A kincs soha nem került sem frank, sem bolgár kézbe. Valószínűleg 796-ban menekítették Pippin elől a Tiszántúlra, és Krum vagy Omurtag bolgár támadásakor ásták el. Így maradhatott meg örök tanúként.

Az Alföld és Erdély a IX. században: a bolgárok

Ma már történelmi közhitnek számít, hogy Krum bolgár kán meghódította és birodalmához csatolta a Kárpát-medence Dunától keletre elterülő nagyobbik felét. Ilyen korai bolgár megszállásra azonban nem utal sem írott, sem régészeti forrás.

A történeti, nyelvészeti és régészeti források nem erősítik meg a bolgár birodalmi elképzelést. Felettébb valószínű, hogy Krum 803–804 évi pusztító hadjárata végzetes csapást mért az avarság keleti felére. Az Al-Dunától északra elterülő síkságot bolgár végekké (gyepűvé) változtatta. Krum utódja, Omurtag kán (814–831) uralkodásának első éveiben éppen erre az Al-Dunától északra elterülő (gyepű-) területre menekültek azok a szláv törzsek, amelyek szabadulni akartak a bolgár függőség alól.

Györffy György

A külpolitika átfordulása

813-ban például Krum bolgár fejedelem azt üzente a bizánci császárnak, hogy vagy megfizeti az adót, vagy bevágja lándzsáját az Arany-kapuba.

Irodalom

  • A késő avar társadalomról egy öreg avar hadifogoly számolt be Krum bolgár kánnak (Suidae Lexicon. Editor Ida Adler. Lipsiae, 1928. 483–484, "Vulgaroi" címszó).
  • Az avar birodalom pusztulását – a Karoling-krónikákkal ellentétben – Krum bolgár kán támadásának tulajdonítja sok joggal, ám némileg eltúlozva Váczy Péter, A frank háborúk és az avar nép (Századok 108. 1974. 1O43–1061), illetve Der frankische Krieg und das Volk der Awaren (Acta Antiqua 20. 1972. 395–420).
  • Krum hadjáratairól részletesen: Váczy Péter, Der fränkische Krieg und das Volk der Awaren (Acta Antiqua 20. 1972. 361, 365, 371. skk.).