Leiden

A Múltunk wikiből

régi holland írásmóddal Leyden, régi magyar nevén Lejda

város Hollandiában
Wikipédia
Leiden wapen

Pach Zsigmond Pál

Hivatalszervezet, adózás, gazdaságpolitika

A szabadságharc győzelmét követő évszázadban kialakultak ugyan az önálló észak-németalföldi szövőipar manufakturális gócai egyes városokban (Leiden, Haarlem, Amszterdam), ámde felettük még itt is szigorú ellenőrzés érvényesült; s ami a legjellem­zőbb: a kapitalista manufaktúra kialakulása szempontjából oly nagy jelentőségű vidéki ipar tőkés alávetésére ez időben még nem kerülhetett sor.

Makkai László

Protestáns kollégiumok

Az unitárius lelkészképzés legfőbb nehézsége abban rejlett, hogy a lengyelországi Raków és az erdélyi Kolozsvár kivételével sehol sem folyt magas fokú unitárius teológiai oktatás. Ezért a külföldet járó magyar unitárius diákok sem katolikus, sem protestáns egyetemek teológiai fakultásaira nem iratkozhattak be. Így azután az a szokás alakult ki, hogy eleinte főleg Padovában, később azonban Oder-Frankfurtban és Leidenben is orvosi doktorátust szereztek az unitárius hallgatók, s mint ilyenek lettek a kolozsvári főiskola teológiai tanárai, gyakran orvosi gyakorlatot is folytatva.

Külföldi peregrináció

A hollandiai Leiden, Franeker, Utrecht, Groningen és Hardewijk egyetemein, valamint az amszterdami és deventeri akadémián ez idő alatt (de csak 1623-tól kezdve, a heidelbergi egyetem kiesése miatt) mintegy 1400 református diák tanult.

R. Várkonyi Ágnes

Életmód, testkultúra, egészségügy

Auner István, Medgyes orvosa, Lipcsében és Wittenbergben, Francisci Pál brassói orvos Altdorfban, Köpeczi János, Apafi fejedelem orvosa, Franekerben és Leydenben végzett.

Erdélyi hagyományok: kartezianizmus, pietizmus

A protestáns iskolaügynek nem kis lendületet adott, hogy a holland ösztöndíjakat újabb külföldi egyetemi ösztöndíjakkal szaporították, elsősorban Pápai Páriz tudatos kezdeményezésére. Pápai főrendű tanítványa, Teleki Pál útján és Comenius unokája, Daniel Ernest Jablonski udvari prédikátor segítségével elérte, hogy III. Frigyes brandenburgi választófejedelem, a későbbi I. Frigyes porosz király 1696–1700 között két ösztöndíjat alapított a frankfurti egyetemen enyedi diákok számára. Majd megszervezve a leydeni, franekeri és zürichi ösztöndíjakat, Pápai ösztönözte a vezető szellemi elit angliai tanulmányait is.

Vallások és világnézetek

Komáromi Csipkés György nagyszabású, Károlyi Gáspárét felülmúló fordítása csak halála után, 1718-ban jelenik majd meg Debrecen költségén Leydenben.

Kosáry Domokos

Rokokó. Bővülő világkép.

Az ifjú Teleki József gróf (1738–1796), a későbbi főispán, 1759–1761 között Svájcot, Franciaországot, Hollandiát bejárva baseli természettudós körökkel, a híres matematikus Bernoulli család tagjaival, sőt magával Rousseau-val is találkozott, de ennek eredményeként, magyar részről elsőként, a nemzetközi felvilágosodásellenes irodalomba kapcsolódott bele egy francia könyvvel (Essai sur le faiblesse des esprits-forts. Leyden, 1760), már akkor támadva Voltaire híveit, midőn idehaza belőlük talán még egy sem akadt.

Cenzúra, nyomdák, könyvek

A hazai katolikus főpapság kérelmére 1718 őszén rendeletterv készült arról, hogy a cenzori jogokat, mint egykor a 17. század végén, ismét a nagyszombati jezsuita egyetem kancellárja kapja meg. Ezután, 1719-ben történt a Debrecen város által Leydenben nyomtatott Komáromi Csipkés-féle Biblia elkobzása, amelyben gróf Erdődy Gábor egri püspök vitte a főszerepet.

Természettudományok

Az akkori Európa legnevesebb orvostanára, a leydeni H. Boerhaave hallgatói közt is voltak magyarországiak.

H. Balázs Éva

Fiziokrata adóreform a monarchiában

Hollandia és Ausztria között ugyancsak feszült volt a politikai légkör, mégis a híres leydeni újság dicséri a megindított fiziokrata adóreformot.

Kiadványok