Lviv

A Múltunk wikiből
(Lemberg szócikkből átirányítva)

ukránul Львів, középkori magyar nevén Ilyvó, magyar forrásokban gyakran használt neve a német neve után Lemberg, németül Lemberg, oroszul Львов, lengyelül Lwów, latinul Leopolis

Ukrajna háromnegyed millió lakosú nagyvárosa, a lvivi terület központja
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
Lviv címere
1914. szeptember 2–11.
Lembergi csata, orosz győzelem.

R. Várkonyi Ágnes

II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata

X. Károly a dán támadás hírére elvált Rákóczitól. A magára maradt fejedelem, ahelyett, hogy a legrövidebb úton visszaindult volna, csaknem Ukrajnáig vonult, de Lwów táján a kozákok, majd a román vajdaságok segélyhadai elhagyták.

A breznai szövetség és a tiszaháti felkelés

Ilyvóban, Józef Potocki kijevi vajdánál helyezte el a franciabarát lengyel ellenzék a magyarországi toborzásra szánt pénzt. Mivel ezt Potocki csak a francia követ engedélyével adhatta át, Ilyvóból Bercsényi Varsóba indult Bonnac francia követhez Rákóczi emlékiratával a francia király számára a felkelés megindításáról és a háború anyagi szükségleteiről. Rákóczi ugyanakkor Holesicén a lengyel ellenzék másik vezetőjét, Marcin Katski krakkói vajdát kereste fel, hogy átvegye a parancsnokságára bízott hadat.

A szatmári megegyezés

A fejedelem úton volt, hogy az Ilyvóhoz közeledő Péter cárt fogadja, amikor értesült a szatmári gyűlés határozatairól.

H. Balázs Éva

A monarchia és Magyarország viszonyának átrendezése

Hat kormányzóságba zsúfolódtak a különböző múltú örökös tartományok és országok; a fővárosok Prága (Csehország), Brünn (Morvaország és Osztrák-Szilézia), Lemberg (Galícia és Bukovina), Bécs (Alsó- és Felső-Ausztria), Innsbruck (Tirol), Grác (Stájerország, Karintia, Krajna és a Gradiskával egyesített trieszti kormányzóság).

Kosáry Domokos

Természettudományok

Az első magyar nyelvű élettant Rácz Sámuel orvostanár írta (A physiologiának rövid summája. 1789). Ezzel egy időben jelent meg az akkor Lembergben tanító Martinovics Ignác német élettana, amelyen a régebbi és újabb francia materialisták, La Mettrie és Holbach hatása is felfedezhető.

Időszakunkban a kémia is még más, nagyobb gyűjtő burkokon belül fejlődött. A hazai kutatásnak mégis igyekeznie kellett arra, hogy lépést tartson azzal a nagy előreugrással, amely az európai kémiát a 18. század második felében, főleg Lavoisier új eredményei és a flogiszton-iskola bukása nyomán jellemezte. Az első ily hagyományos keret a régi filozófia, közelebbről a fizika oktatása volt. Hatvani István is e címen végzett kémiai kísérleteket Debrecenben. A flogiszton hagyománya egyébként itt, a filozófiában élt a legtovább, akár a pesti egyetemet nézzük, akár Lembergben Martinovicsot, aki fizikájának első, kémiai részében (1787) új momentumok felvetése mellett a flogisztonhoz még Lavoisier után is ragaszkodott.

Benda Kálmán

Udvarbarát demokraták, magyarellenes aulikusok

Ide kell sorolnunk Martinovics Ignácnak, a magyar jakobinus mozgalom későbbi megszervezőjének, akkor még lembergi egyetemi tanárnak szintén. névtelen röpiratát, az Oratio ad procerest is, amely végső fokon ugyancsak a polgári törekvések képviselőinek a nemesi reformerekbe vetett kezdeti bizalmát fejezi ki.

II. Lipót politikájának ellentmondásai

Ami magát a magyarországi titkos politikai akciót illeti, a bizalmi feladat előkészítésére és irányítására az uralkodó Martinovics Ignácot választotta ki; a lembergi egyetem volt tanára, a majdani magyar jakobinus mozgalom vezére ekkor már jó ideje az uralkodó titkos munkatársai köréhez tartozott.

Martinovics Ignác

1783-ban II. József kinevezte a lembergi főiskola, majd hamarosan az egyetem természettan professzorává. Utazásokat tett Európa nyugati részein, önerejéből széles körű nyelvismeretet szerzett. Tudományos tevékenységet elsősorban a természettudományok területén fejtett ki, de érdekelte a filozófia és a politika is.

Szabad György

Oktatási reform és konzervatív tudatformálás

Az egyetemi szintű hazai pedagógusképzést, sőt a bölcsészhallgatók létszámát is több mint egy évtizedre visszavetette, hogy középiskolai tanári képesítést csak a bécsi, innsbrucki, prágai, lembergi vagy padovai „tanárvizsgáló bizottságok” előtt tett vizsgával lehetett szerezni.

Hanák Péter

A katonai „megoldás” és az ischli koronatanács

Fegyveres felkelés kitörésekor a haditerv első lépésként a megbízhatatlan csapatok lefegyverzését vagy legalábbis semlegesítését, a fegyver- és lőszerkészlet megmentését és a Magyarországon levő megbízható egységek leverésének elkerülését írta elő. Ezzel párhuzamosan kellett megkezdődnie Ausztriában, lengyel, ukrán területen és Horvátországban a mozgósításnak. A támadást négy irányból tervezték: északról a Felvidék, északkeletről a Tiszántúl, délről a Dunántúl ellen, a főerők pedig nyugatról PozsonyGyőrKomárom irányában indultak volna meg. A főcsapás iránya a főváros: Budapest nélkül a magyar ellenállás hosszabb ideig nem tartható. A haditervhez mellékelt térképvázlat világosan mutatja, hogy a Bécsből induló – a flottilla egységeitől támogatott – dunai hadseregnek s a Przemyślből és Lembergből felvonuló kárpáti hadseregnek nagy erőkkel Budapest felé kellett nyomulnia, míg a XII. hadtest Erdély határán, a XIII. hadtest a Dráva vonalán sorakozott volna fel, a VII. temesvári hadtest pedig déli irányban védte volna a Bánságot.

Galántai József

A második év hadműveletei és a központi hatalmak hadicéljai

Az orosz hadvezetés Bukovinában várta a támadást, amely azonban ettől északnyugatra, Gorlice falunál indult meg. Május 2-án egy német és egy osztrák–magyar hadsereg sikeres csapást mért az ellenséges állásokra. A harcászati áttörés eredményeként július 3-án visszafoglalták Przemyślt, 22-én Lemberget, azután elfoglalták Varsót, Breszt-Litovszkot, ahol a visszavonuló orosz seregek megvetették a lábukat.

A katonai események mérlege 1917-ben

Háromnapos tüzérségi előkészítés után július 1-én kezdődött Bruszilov vezetésével a Lemberg elleni támadás. Kezdeti siker után a német és osztrák–magyar erők július 19-én indított ellentámadása megállította és visszavonulásra kényszerítette az orosz csapatokat.

Andrássy különbékekérése

Október 31-én a galíciai ukránok kiáltották ki függetlenségüket Lembergben.

Siklós András

A Monarchia felbomlása

Galíciában nehezítette és bonyolulttá tette a helyzetet a Galícia keleti részén élő ukránok kérdése. Lembergben október 18-án Ukrán Nemzeti Tanács alakult, mely a Monarchia ukránok lakta területeiből (Galícia keleti része, Kárpát-Ukrajna, Bukovina északi része) önálló ukrán államot próbált kialakítani. November 1-én ukrán csapatok megszállták Lemberget, és Stanislau székhellyel ukrán kormányt hoztak létre.

Kiadványok