Magyarország gazdasága (1790–1848)

A Múltunk wikiből

írta Mérei Gyula

  1. A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és az ipari forradalom kezdetei Európában
  2. A Habsburgok Lajtától nyugatra fekvő tartományainak gazdasági fejlődése és Magyarország
  3. A bécsi kormány gazdaságpolitikája és Magyarország
  4. A szállítás és közlekedés
  5. A piaci viszonyok
  6. A tőkefelhalmozás lehetőségei és a kereskedelmi tőke
  7. A pénzpiac és a hitelviszonyok
  8. A mezőgazdaságRuzsás Lajos
  9. Az ipar

Irodalom

A gazdasági fejlődés és ezen belül a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és az ipari forradalom kérdésére Nyugat-Európa legfejlettebb országaiban lásd: William James Ashley, Englische Wirtschaftsgeschichte. I–II. (Leipzig, 1896); újabban H. M. Crome—R. J. Hammond, An Economic History of Britain (London, 1947); J. Clapham, A Concise Economic History of Britain. From the earliest time to 1750 (Cambridge, 1957); W. H. B. Court, A Concise Economic History of Britain. From 1750 to recent times (Cambridge, 1967); Ernst Baasch, Holländische Wirtschaftsgeschichte (Jena, 1927).

Legújabban erről, egyben a kelet-középeurópai fejlődés sajátosságairól is: Berend T. IvánRánki György, Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században (Budapest, 1969) és Jaroslav Purš, Az újkor komplex forradalma (Československy Časopis Historický, 1971. 2. Magyarul: Világtörténet. Tájékoztató a külföldi történeti irodalomból, 27. 1977). Csak a kelet-középeurópai államokban végbement átmenetről: Arnošt Klima, Zur Frage des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus in der Industrieproduktion in Mitteleuropa (In: Probleme der Ökonomie und Politik in den Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Szerkesztette Karl Obermann. Berlin, 1960); Arnošt Klima, The Domestic Industry and the Putting-out System in the Period of Transition from Feudalism to Capitalism (In: Deuxieme Conférence d'Histoire Économique Aix-en-Provence 1962. Paris, 1965); Hildegard Hoffmann, Zum Problem des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalizmus in Deutschland (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1966. 4.); Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. I–II. (Berlin, 1964); Gyimesi Sándor, A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában (Budapest, 1975); Berend T. IvánRánki György, Az ipari forradalom kérdéséhez Kelet-Délkelet-Európaban (Századok, 1968. 1–2); Jaroslav Purš, K problematice průmyslové revoluce a českých zemich a na Slovensku (Historický Časopis, 1955. 1); Jaroslav Purš, The Industrial Revolution in the Czech Lands (Historica II. Praha, 1960); Ferdinand Tremel, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs (Wien, 1969); Maria Krisztina Fink, Die österreichisch-ungarische Monarchie als Wirtschaftsgemeinschaft. Ein historischer Beitrag zu aktuellen Integrationsproblemen (Südosteuropa-Schriften. 9. Szerkesztette Rudolf Trofenik. München, 1968) adatai miatt hasznos; Peter Ercuta, Die Genesis des modernen Kapitalismus in Rumänien (Leipzig, 1941).


Magyarország története 1790–1848
A magyar jakobinus mozgalom (1792–1795)Benda Kálmán Tartalomjegyzék Az udvar és az uralkodó osztály szövetsége a forradalom ellen (1795–1812)Benda Kálmán
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és az ipari forradalom kezdetei Európában