Moór Elemér

A Múltunk wikiből
*1891
nyelvész
Metapédia

Művei

 • Moór Elemér, Magyar Nyelv 8. 1936. 127–128, 218–220.;
 • A lovagi kultúra kezdeteire hasznos E. Moór, Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn (Ungarische Jahrbücher 1937. 1-3);
 • Moór Elemér, A magyar őstörténet főproblémái (Szeged, 1943);
 • A magyar krónikák részben a verecke-ungvári (SRH I. 37, 50–52, 163–165, 290), részben erdélyi beköltözést tartottak fenn (SRH I. 287–288). Mivel a krónikák a beköltözés ungvári és erdélyi útvonalával kapcsolatban említik a Hungarus, illetve a Siebenbürger etimológiát, a kutatók egy része egyik vagy másik beköltözést népetimológiás elbeszélésnek tartva utasította el. Így például az erdélyit Moór Elemér, Acta Ethnographia 1951. 2. szám 38–42.;
 • E tekintetben az idézett Magyarság és a szlávok kötet jelentett előrehaladást, majd a szókincs történeti kiértékelésével Molnár, A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig A szláv társadalom Magyarországon a honfoglalás korában című fejezetében foglalkozott, s egyes vonatkozásait művelődéstörténeti szempontból Moór Elemér kísérelte meg értékesíteni.
 • Moór Elemér, Nyelvészeti Közlemények 54. 1952. 75–95. l.;
 • Moór Elemér, Acta Linguistica 2. 429. skk.;
 • Acta Linguistica 6. 1956. 279–341. l.;
 • Moór, A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya – A magyar nyelv- és őstörténet kapcsolatának vizsgálatában érződik az a felismerés, hogy a nyelvtörténet részben egybeesik, de nem azonos a társadalmi és művelődési viszonyokat feltáró őstörténettel. Moór Elemér a két tudományág szétválasztásában nem következetes.
 • A mezőgadaság szláv szókincsével kapcsolatban Moór Elemér felfogását indoltan bírálja Bartha Antal, Gazdaságtörténet és szavak (Magyar Nyelv 65. 1969. 14–25);
 • Moór Elemér, Magyar Nyelv 11. 142–146. l.;
 • Szlovák hatást feltételezett korábban Moór Elemér, például Magyar Nyelv 66. 1970. 168–173;
 • Az Árpád-monarchia kialakulásának kérdéséhez (Századok 104. 1970. 361. kk.).
 • Eredeti elgondolások alaptalan feltevésekkel keverednek Moór Elemér, A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete című művében (Moór, HM) és a szerző itt nem részletezendő szlavisztikai dolgozataiban;
 • Moór Elemér, Magyar Nyelv 70. 1974. 173–181.;
 • Moór, A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete.