Nagybiccse

A Múltunk wikiből

szlovákul Bytča

város Szlovákiában, a zsolnai kerület nagybiccsei járásának székhelye
Wikipédia
Coat of arms of Bytča
1571
Megkezdődik a Thurzók biccsei kastélyának reneszánsz stílusú építése.

Makkai László

Örökös főrendiség

A 16. század utolsó évtizedeiden, a dinasztia és a rendiség élesedő szembefordulása korában kezdődött meg a koholt családfák gyártása, amelyekkel az ismeretlenség ködéből emelkedett családok a Mohács előtti oligarchiában mutatták ki őseiket. Még az örökös báróságot, grófságot adományozó királyi oklevelekbe is belecsempésztették előkelő származásuk elismertetését, azzal a formulával, hogy a bárói rendbe tartozásukat „az idők mostohasága” merítette feledésbe. Legtöbbjük megelégedett azzal, hogy a Mátyás-korig kapcsolta magát, az ambiciózusabbak azonban jóval messzebbre mentek vissza a múltba, az Esterházyak például Attilán át Noéig vezették fel családfájukat. A 17. századi magyar mágnások erőteljes történelmi érdeklődése, mely otthonaik festészeti díszében is (például a sárvári vagy nagybiccsei freskókban) megnyilatkozott, egyáltalában nem független ettől a genealógiai mániától, mely nyilvánvalóan az uralkodótól való függetlenséget és a nemességtől való különállást volt hivatva hangsúlyozni.

Udvari iskola

Az erdélyi fejedelmi udvar és a vele szemben álló ellenudvar mellett a királyi Magyarországon külön ki kell emelni – még a század elején – Thurzó György nádor és fia, a korán elhalt Imre árvai és biccsei udvarának jelentőségét. Ezek a nagyurak feleségeikkel és nagyúri társaikkal magyarul leveleztek, saját otthonukban a környék szlovák nyelvével éltek, udvari papjuk is a szlovákul prédikáló Elias Lani volt, de beszélték a németet is a gyermekkortól tanult latin mellett. Őket kell tekinteni a sokféle etnikumot és nyelvet a lutheri reformáció jegyében összefogó „hungarus” hazafiak szinte jelképes alakjainak.

Reneszánsz és barokk képzőművészet

Igen jelentős, toszkán stílű építkezések folytak a fejedelmi és arisztokratacsaládok állandó lakhelyein is, így elsősorban Gyulafehérvárt, Sárospatakon, Nagybiccsén Zborón, Homonnán, Nagysároson, Lakompakon, Vöröskőn.