Odera-Frankfurt

A Múltunk wikiből

az NDK idejében hivatalosan Frankfurt an der Oder

város Németországban, Brandenburg szövetségi államban
Wikipédia
Frankfurt (Oder) címere
1759. augusztus 13.
Az egyesült Habsburg- és orosz sereg Odera-Frankfurt mellett, Kunersdorfnál legyőzi II. Frigyes seregét.

R. Várkonyi Ágnes

Főurak és köznemesek

Vitnyédi könyvtárába már nem sokkal megjelenésük után bekerültek Grotius és Bacon művei, Szirmay András Odera-Frankfurt egyeteméről matematikai, hadiépítészeti, orvosi könyveken kívül Machiavelli, Justus Lipsius, Puffendorf műveivel tér haza.

Makkai László

Protestáns kollégiumok

Az unitárius lelkészképzés legfőbb nehézsége abban rejlett, hogy a lengyelországi Raków és az erdélyi Kolozsvár kivételével sehol sem folyt magas fokú unitárius teológiai oktatás. Ezért a külföldet járó magyar unitárius diákok sem katolikus, sem protestáns egyetemek teológiai fakultásaira nem iratkozhattak be. Így azután az a szokás alakult ki, hogy eleinte főleg Padovában, később azonban Oder-Frankfurtban és Leidenben is orvosi doktorátust szereztek az unitárius hallgatók, s mint ilyenek lettek a kolozsvári főiskola teológiai tanárai, gyakran orvosi gyakorlatot is folytatva.

Külföldi peregrináció

A diákok túlnyomó része eleinte a német birodalmi egyetemeken és akadémiai rangú főiskolákon tanult. Az evangélikusok elsősorban Wittenbergben, a reformátusok pedig 1621-ig (elpusztulásáig) Heidelbergben, de az előbbiek Jéna, Lipcse, Tübingen, Rostock, Stettin, Hamburg, Altdorf, Giessen, Meissen, Görlitz és Boroszló, az utóbbiak pedig Odera-Frankfurt, Marburg, Herborn, Bréma, Strassburg, továbbá a svájci Bázel és Genf főiskoláit is látogatták.

Filozófiai modernizmus

A magyarországi evangélikus tudományművelők sorában kivétel az útikönyve kapcsán már említett, Odera-Frankfurtban és Gdańskban tanult késmárki rektor, Frölich Dávid, aki naptárkészítő tevékenységét komoly csillagászati tanulmányokkal alapozta meg.

R. Várkonyi Ágnes

Aulikus főnemesség és új nemesi rétegek

Szirmay Miklós, miután Odera-Frankfurtban befejezte egyetemi tanulmányait, regéci kapitány lett, 1687-ben megjárta Caraffa börtönét, majd Aspremont uradalmi prefektusaként kiderülnek kivételesen jó képességei, 1697-ben már Bercsényi felső-magyarországi hadi pénztárosa.

Erdélyi hagyományok: kartezianizmus, pietizmus

A protestáns iskolaügynek nem kis lendületet adott, hogy a holland ösztöndíjakat újabb külföldi egyetemi ösztöndíjakkal szaporították, elsősorban Pápai Páriz tudatos kezdeményezésére. Pápai főrendű tanítványa, Teleki Pál útján és Comenius unokája, Daniel Ernest Jablonski udvari prédikátor segítségével elérte, hogy III. Frigyes brandenburgi választófejedelem, a későbbi I. Frigyes porosz király 1696–1700 között két ösztöndíjat alapított a frankfurti egyetemen enyedi diákok számára.