Omurtag bolgár kán

A Múltunk wikiből

angolul Omurtag of Bulgaria, bolgárul Омуртаг

Great Khan (Kana syubigi) of Bulgaria from 815 to 831
Angol Wikipédia
Omurtag1.jpg
827–831
Az elhúzódó harcok során bolgár kézen marad a Szerémség és Kelet-Szlavónia, leszámolnak az abodritokkal. A Tisza alsó folyásvidékét és a Maros völgyét is meghódítják Omurtag kán hadvezérei.
832
Omurtag utóda, Malamir bolgár kán békét köt a frank birodalommal.

Bóna István

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

A nagyszentmiklósi kincs a fentiek szerint a késő avar kultúra, írás, nyelv, művészet, vallás is mitológia páratlan emléke. A kincs soha nem került sem frank, sem bolgár kézbe. Valószínűleg 796-ban menekítették Pippin elől a Tiszántúlra, és Krum vagy Omurtag bolgár támadásakor ásták el. Így maradhatott meg örök tanúként.

Az Oriens és korai szervezete

818-ban azonban szláv törzsek váltak ki a bolgár uralom alól, és a frankok szövetségét keresték. Omurtag bolgár kán hiába tiltakozott a szökevények támogatása miatt, a tárgyalások nem vezettek sikerre. 826-ban a bolgárok megtámadták Pannonia Inferior keleti részeit, a mai Szerémséget és Szlavóniát, elűzték a frank dux határőr-seregét, s megszervezték a bolgár kormányzatot. A további harcok során (827–831) a frank birodalom vereséget szenvedett, egész tartományrészt veszített el.

Az Alföld és Erdély a IX. században: a bolgárok

A történeti, nyelvészeti és régészeti források nem erősítik meg a bolgár birodalmi elképzelést. Felettébb valószínű, hogy Krum 803–804 évi pusztító hadjárata végzetes csapást mért az avarság keleti felére. Az Al-Dunától északra elterülő síkságot bolgár végekké (gyepűvé) változtatta. Krum utódja, Omurtag kán (814–831) uralkodásának első éveiben éppen erre az Al-Dunától északra elterülő (gyepű-) területre menekültek azok a szláv törzsek, amelyek szabadulni akartak a bolgár függőség alól. 818-ban értesülünk arról, hogy a korábban a bulgáriai Timok folyó mentén élő szlávok, a timočanok (Timociani) a Szerémségbe húzódtak, míg a Temesközben, a Dunától északra tűnnek fel az abodritok (brodnikok), akiket predenecentinek (predennaci 'elpártolók') is neveztek.

A frankokhoz forduló szláv törzsek befogadása és támogatása, kiváltképp a bolgár kánság anyaterületének határán élő abodritoké, sértette a Bizánc felett többször is diadalmaskodó, nagyhatalommá vált Bulgária érdekeit. Omurtag kán követei 824–826 között több ízben megkísérelték az érdekszférákat elhatárolni, Jámbor Lajos kormányával azonban tárgyalásaik sikertelenül végződtek. Ekkor került sor a bolgár hadak váratlan támadására. 827-ben megszállták a timočanok maradványaitól lakott Szerémséget és Kelet-Szlavóniát. Flottájuk felhajózott a Dráván, és Pannonia Superiort (a Dél-Dunántúlt) pusztította. Jámbor Lajos fiának, a későbbi Német Lajosnak az ellentámadása sikertelenül végződött, a meghódított föld a IX. század folyamán szilárdan bolgár kézben maradt, bolgár rectorok, illetve duxok kormányozták.

A frank hadszíntér háta mögött – a frankok számára immár láthatatlanul – került sor az abodritokkal való leszámolásra. Omurtag „etetett embere”, a Küviár nembeli Onegabon vezette azokat a bolgár hadakat, amelyek eljutottak a Tiszáig. Maga Onegabon tarkan a harcok során a Tiszába fulladt. E 827–831 közé keltezhető harcok már nem az avarok ellen folytak, hanem a Dél-Alföld szláv törzsei, elsősorban az elpártolt abodritok ellen. Omurtag halála után fia és utóda, Malamir mégis sietett békét kötni a frank birodalommal (832).


Singidunum fehér kőfalakkal védett római-bizánci várát a hódító bolgárok szintén Belgrad-nak nevezték – az utolsó török nevű kán, Omurtag halála után (831) a szláv nyelv vált uralkodóvá a bolgár kánságban.

Györffy György

A honfoglalást bevezető harcok

Omurtag bolgár kán 815-ben V. Leó császárral keresztény és bolgár szokás szerint kötött békét. A bolgár rítus abból állt, hogy egy kettévágott kutya vérét megízlelték, majd a császár a földre öntött egy kupa vizet, átfordított egy nyerget, megérintett egy féket, és felemelt egy csomó füvet.