Ozora

A Múltunk wikiből
község Tolna megyében a tamási kistérségben
Wikipédia
HUN Ozora COA.jpg
Tótipuszta Ozora része.
Klosz Gyorgy Ozora-Totipuszta.jpg
1848. október 7.
A képviselőház érvényteleneknek nyilvánítja a király október 4-i rendeleteit.
Roth hadteste Ozoránál leteszi a fegyvert.

Bóna István

A középavar-kori átalakulás

A Sió mentén és a Mezőségben, azelőtt korai avaroktól lakott területen, 679-től új fejedelmi központ tűnik fel. Az Ozora–Tótipusztán talált fejedelmi családi sír ékszerei (köztük aranykeresztjei) meglepő rokonságot mutatnak az imént említett onogur-bolgár leletekkel. A „fejedelem” rokonai vagy családtagjai a szomszédos Igar területén temetkeztek, hasonló ékszerekkel, fegyverekkel és pompával.

Az újonnan jöttek harcosai és asszonyai viseletre, fegyverzetre, temetkezési szokásaikra nézve különböztek az avaroktól. A férfiviseletben először tűnik fel a fémszorítókkal díszített hosszú kettős varkocs, a mellékszíjak nélküli fegyveröv, a lapos talpú csizma. Még eltérőbb a fegyverzetük: ívelt pengéjű szablyák, széles csontborítású nagy teljesítményű íjak, döfésre használt hosszú pengéjű lándzsák, hosszú tőrök. Más a lószerszámuk — a nomád legfontosabb ismertetőjegye: oldalpálcás zablák, falerák, lapos talpú kengyelek. Az új jövevények a keleti sztyeppeken végbement fejlődés új eredményeit honosítják meg az avar birodalomban. Nagyon fontos, hogy más asszonyaik viselete is. Mindezekhez nemcsak új temetkezési szokások járulnak, hanem gyakran új temetők is, s mint Dunaújvárosban megfigyelhető volt, új telepek, másféle fazekassággal.

A felsoroltak önmagukban olyan régészeti tények, amelyek közvetlen forrásadat nélkül is új népelemek beköltözéséről tanúskodnak. A jövevények településterülete részben felülrétegzi, de ami fontosabb, mintegy körülöleli a defenzívába szorult korai avarság települési tömbjét. Megszállták a Bécsi-medencét, új temetőket nyitnak a Kisalföld korábban kiürített földjén és a korai avarságtól soha meg nem szállt Duna fölötti (dél-szlovákiai) Kisalföldön. Elterjedésük, „településük” gyökeresen más, mint a korai avarságé, ami új politikai viszonyok tükre.

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

A nagyszentmiklósi arany ivókürtnek a VII. századi avar és pontusi bolgár fejedelmi és más rangos leletekben van párja (Bócsa, Bábony, Átokháza, Maloje Perescsepino), talpas csészéinek VII. század végi avar-onogur gazdag sírokban vannak testvérei (Ozora, Nemesvarbók, Budapest, Átokháza, Zsély stb. – az első kettőt IV. Konstantin 669–672 körüli arany- és ezüstpénzei közvetlenül keltezik).

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
MAGYARORSZÁG
Ozora–Tótipuszta X A késői vezető réteg sírjai

Sinkovics István

Az oszmán hatalom új hódításai

Az előző évben és a most elfoglalt várakkal a török Buda körül valóságos védelmi övezetet épített ki, hogy egyik oldalról se lehessen közvetlenül megtámadni. Majd 1545-ben a kelet-dunántúli védelmi sávba ékelődött Ozorát, Simontornyát és Döbröközt foglalta el, szinte harc nélkül.

Makkai László

A Dunántúl etnikai átalakulása

A Buda alatt létesített Érd, Ercsi, Adony és Pentele palánkjaihoz még magyar települések csatlakoztak, de Dunaföldvár, Paks, Fadd, Tolna, Szék, Mohács, Baranyavár, a Duna-vonaltól befelé pedig Pécs, Simontornya, Törökkoppány, Szekszárd, Ozora, Dombóvár, Döbrököz, Kaposvár, Sásd, Szentlőrinc, Mecseknádasd várainak, illetve palánkjainak külvárosaiban már vegyesen éltek magyarok s görögkeleti vagy katolikus rácok, amire az Alföldön csak a legritkább esetben került sor.

Spira György

A pákozdi győzelem és következményei

Roth ezért most kénytelen-kelletlen visszafordult Szlavónia felé. Amikor azonban 6-án Ozora közelébe érkezett, a Sión átvezető hidat lerombolva találta, s a Sió túlsó partján ott láthatta maga előtt azt a 15 ezer főnyi felkelő hadat, amellyel Csapó Vilmos őrnagy, a tolnai nemzetőrég parancsnoka igyekezett elvágni útját. Másnapra pedig (az ezredessé kinevezett) Perczel Mór vezetésével utolérte az üldözésére kelt magyar hadtest is, amelynek a magvát a Hunyadi- meg a Zrínyi-szabadcsapat, valamint a Tiszán inneni megyék Görgei Artúr őrnagy parancsnoksága alatt álló önkéntes nemzetőrsége és a Kossuth toborozta Duna–Tisza közi népfelkelők egy csoportja alkotta. S minthogy így a gyűrű bezárult körülötte, Rothnak nem maradt más választása, mint hogy még ugyanezen a napon maga is letegye a fegyvert.

A Dunántúl elvesztése

A feldunai hadtest élén ekkor már új parancsnok állott; Móga ugyanis a schwechati vereség után lemondott, s Kossuth az imígyen kínálkozó alkalmat arra használta, hogy a hadtest vezényletét (a tábornokká előléptetett) Görgeire bízza. Tette pedig ezt Kossuth azért, mert – miközben a császári hadsereg Magyarországon működő tábornokai közül egyre többekből kényszerült kiábrándulni – Görgei iránt nagy bizalmat keltett benne – mint másokban is – az ő sikeres ozorai szereplése meg az, a magyar forradalom történetében egyedülálló cselekedete, hogy szeptember végén, mikor fogságába esett a Jellačić számára futárszolgálatot teljesítő Zichy Ödön gróf, Fejér megye volt főispáni helytartója, az ellenforradalomnak ezt a buzgó hívét főúri rangjára való tekintet nélkül tüstént hadbíróság elé utalta, s a hadbíróság ítélete alapján azután könyörtelenül fel is köttette.

Szabad György

Magyarország önkényuralmi igazgatása

Így kényszerült a majdnem az egész Dunántúlt felölelő, németnek szánt kerület központjává tett távoli Sopronba utazni, ha el akarta intézni ügyes-bajos dolgait a dunaföldvári vagy az ozorai lakos.

Irodalom