Passau

A Múltunk wikiből

latinul Batavis, olaszul Passavia, csehül Pasov

Németország egyik legfontosabb városa, mely Alsó-Bajorországban található
Wikipédia
Wappen von Passau.png
972
nyár
Wolfgang einsiedelni szerzetes kísérletet tesz magyarországi térítésre; Prunward (Brunó) Sankt Gallen-i szerzetest a magyarok püspökévé szentelik Mainz mellett, Ingelheimben; Brunó innen Piligrim passaui püspök papjaival Magyarországra jön téríteni.
973–974
Piligrim passaui püspök hamis oklevelekkel kísérli meg Magyarországot érsekinek mondott egyházmegyéje alá rendelni.
1051
nyár: A Passauba összehívott német birodalmi sereg III. Henrik császár vezetésével a Zala forrásvidékén át Fehérvár felé nyomul.
1105
Álmos herceg Passauban IV. Henriktől kér segítséget Kálmán ellen, de a belső bajokkal küzdő császár nem tudja támogatni.
1704. január 9.
A francia-bajor sereg elfoglalja Passaut.
1741. július 31.
Károly Albert bajor választófejedelem elfoglalja Passaut, és ünnepélyesen tiltakozik Mária Terézia magyar királlyá koronázása ellen.

Bóna István

A korai avarok és a szlávok

Mindez nem változtat azonban a lényegen, azon, hogy az avarok a VII. század elejétől a Hamburgtól Bambergen, Passaun, Salzburgon át Aquileiáig terjedő vonaltól keletre, az Epirosz, Macedonia, Thracia vonaltól északra és a Dnyepertől nyugatra elterülő óriási kiterjedésű szláv világ kellős közepébe kerültek.

Az Oriens és korai szervezete

A meghódított pannon föld lakosainak megtérítésével két egyházi szervezetet bíztak meg már 796-ban. A Drávától délre eső Pannonia Inferior az aquileiai pátriárka felügyelete és joghatósága alá került. Az avar Pannonia Superior s vele a Duna északi oldaláról határos szláv törzsek egyházi kormányzását a 798-tól érsekség rangjára emelt Salzburg látta el. Kivették azonban közvetlen joghatósága alól Avaria és Sclavinia provinciát, amelyek a passaui püspöki székhez kerültek.

Az Oriens közigazgatásának átszervezése, 828–829

829. november 18-án az egyházmegyék határait Német Lajos az új Pannonia keretei közt szabályozta. Passau kapta Pannonia Superiort, amely nem más, mint az egykori Avaria a Rába–Rábca vonaláig kiterjesztett új, keleti határral, míg a Rábától délkeletre Salzburg kezében maradt az új Pannonia Inferior diocesis. Ez az egyházmegyei felosztás szerepel a 871-ben írott Conversio Bagoariorum et Carantanorum című Salzburg|salzburgi iratban, mégpedig úgy, mintha Nagy Károly és Pippin rendelkezésére visszamenő „örök és megváltoztathatatlan” egyházi és tartományi felosztás volna. A valóságban a földrajzi és egyházi fogalmak mesterséges antikizálása, egyházpolitikai célokból.

Az egyház

Így került Pannoniába, valójában csupán Avariába (ahol gyorsan birtokot foglalt magának) az első Salzburg|salzburgi chorepiscopus, Theoderich (Dietrich), aki 805-ben Ábrahám kagánt megkeresztelte. Utóda, salzburgi chorepiscopus|Ottó, Adalram (821–836) érsek idejében működött, 829 után mindenesetre már a Rábától délkeletre, mivel a Rábáig terjedő Pannonia az évben a passaui püspök joghatósága alá került.

Az egyház

Karantániában Virgilius püspök már a VIII. században felfüggesztette a segédpüspökséget, ugyanezt tette Liupram érsek és Passau püspöke a IX. század közepén Pannoniában. A 860-as években a salzburgi egyház hatalmát Pannonia térségében a mosaburgi esperes képviselte, s bár Passau korabeli belügyeiről nem sokat tudunk, a Rábától nyugatra sem lehetett kedvezőbb a helyzet.

Utóda, Ottó, Adalram (821–836) érsek idejében működött, 829 után mindenesetre már a Rábától délkeletre, mivel a Rábáig terjedő Pannonia az évben a passaui püspök joghatósága alá került. Passautól küldött követője, Anno birtokai már csak részben feküdtek Avariában, ezeket utóda, Alberich örökölte. Székhelyük valahol az avarok lakta föld nyugati végein lehetett.

A pannoniai bajor–frank egyházi szervezet kiépülésének korlátait és visszásságait Nagy Károly rendelkezése alapozta meg. A király 796 után megengedte a püspököknek, kolostoroknak, sőt magános egyházaknak, hogy az újonnan meghódított terület elhagyott földjeit formaságok nélkül birtokba vegyék. Az egyházak versengve élnek a lehetőséggel, elsősorban a salzburgi érsekség, a passaui és regensburgi püspökség, a niederaltaichi apátság, de más apátságok is.

Más egyházak, például Regensburg, Freising vagy Passau gyarapodásáról adatok hiányában keveset tudunk, de a folyamat hasonló lehetett.

Györffy György

A nyugati térítés kezdete

Ottó, Isten kegyelméből felséges császár Biligrimnek (=Piligrimnek) a passaui egyház tisztelendő püspökének üdvözletünk és kegyelmünk.


Piligrim azonban nem elégedett meg a térítés elősegítésével, hanem közreműködéséből tőkét akart kovácsolni hatalma növelésére. Arra törekedett, hogy a Magyarország feletti egyházi vezetést magának szerezze meg. Ennek érdekében hamisított több pápai bullát, amelyek azt a valótlanságot tartalmazták, hogy a passaui püspökség jogelődje, az ókeresztény laureacumi püspökség, amelynek épületei az Ennsburg közelében levő Lorch faluban romladoztak, korábban érsekség volt és alája tartoztak Avaria (Avarország) és Moravia (Morvaország) püspökei. Hamisítványai mellé írt egy levelet VI. Benedek pápának (973–974), amelyben az egész addigi magyar térítést – Brunó nevét meg sem elítve – saját egyéni akciójának és sikerének tüntette fel, sőt megfogalmazta a pápa adandó válaszát is, amelyben VI. Benedek minden törekvését szentesíti. Nincs tudomásunk róla, hogy Piligrimnek sikerült volna irományait Rómába eljuttatni.

A korai magyar misszióban pedig a Sankt Gallen-i monasztikus hagyomány és a passaui irányítás szláv és bizánci elemekkel keveredett, s ez bizonyára a liturgia felemás voltában nyilvánult meg.

Géza békés külpolitikája

Civakodó Henrik cseh szövetségben viselt harca újból fellángolt 977-ben, amikor az új karantán herceg is csatlakozott hozzá, és a Piligrimtől elfoglalt Passau lett a támaszpontjuk. II. Ottónak azonban sikerült a várost elfoglalnia, s mivel a cseh herceg is behódolt, lezárultak a harcok, és a Henrikek fogságba kerültek.

A német támadás és egy nomád invázió elhárítása

III. Henrik császár 1051 nyarán Passauba hívta össze a birodalmi sereget. Nagy Károly óta nem gyűlt össze ilyen roppant had a „hunok” leigázására, mint III. Henrik bajor, karantán, lombard, burgund, frank, sváb, szász, cseh és lengyel légiókból álló serege.

Álmos kalandjai és bukása

Álmos 1104-ben elvette Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem leányát, Predszlavát, s erőt érezve a háta mögött megpróbálta Kálmán uralmát külföldi segítséggel megdönteni. 1105 táján Németországba ment barátjához, IV. Henrikhez, de rosszkor, mert éppen ez év nyarán lázadt fel a császár ellen saját fia, V. Henrik, és apját lemondásra kényszerítette. Álmos Passauból csalódottan tért haza.

Sinkovics István

Az 1552. évi hadjárat. Eger védelme.

Ferdinánd, hogy birodalmi segítséget szerezzen, igyekezett megegyezést közvetíteni V. Károly és a német fejedelmek között. Július 7-én létre is jött köztük a passaui megállapodás, s Móric szász választófejedelem 11 ezer főnyi seregével még Temesvár eleste előtt Magyarországra érkezett.

Zimányi Vera

A jobbágytelek rendszerétől független árutermelő állattenyésztés

Az itáliai kereskedők tőkeerejére jellemzőek a passauiak és ulmiak 1560. évi panaszai: üres kézzel kellett visszatérniük a magyar marhavásárokról, mert az olasz kereskedők több ezer állatot vásároltak össze magas áron.

R. Várkonyi Ágnes

Az 1655. évi országgyűlés. A Habsburg-dinasztia és a magyar rendek kompromisszuma.

Kiéleződő nemzetközi ellentétek közepette kellett tehát a Habsburgok dinasztikus gondjait megoldania Magyarországon III. Ferdinándnak úgy, hogy az eredetileg a passaui püspöki székbe szánt Lipót főherceget választassa királlyá.

Országos támadás, társadalmi érdekegység

A kelet felé előrenyomuló francia és bajor seregek 1703. szeptember 10-i passaui győzelme után a Habsburg-kormányzat hathatósabb ellentámadást indított.

Magyarország és az európai háborúk

A rácok régi vezére, Brankovics a császár foglya volt Prágában, s a Dráva melléki, szerémségi és bácskai rác határőrök követeket küldtek Károlyihoz Sümegre és Bercsényihez Somorjára: készek rá, hogy letegyék a hűségesküt, és 5 ezer fegyveressel csatlakozzanak. Hellebronth ezereskapitány már a megkötendő szövetséggel számolva indult a Drávántúlra. Eközben a bajor választó elfoglalta Augsburgot, Passaut, Linzet.

Irodalom