Ránki György

A Múltunk wikiből
Budapest, 1930. augusztus 4. – Budapest, 1988. február 19.
történész, egyetemi tanár
Wikipédia
Ránki György sírja Budapesten. Kozma utcai izraelita temető: 5B-1-12.

Mérei Gyula

Előszó

A kötet szerzői ezt a lehetőséget is felhasználják arra, hogy megköszönjék a kötet lektorainak, Szabad Györgynek és Fenyő Istvánnak szövegeik alapos, szempontokban gazdag bírálatát. Nem mulaszthatják el köszönetük nyilvánítását a kézirat nyilvános vitáján részt vevőknek gondolatokat ébresztő kritikai észrevételeikért. Hálával tartoznak Pach Zsigmond Pálnak, Ránki Györgynek, Gyimesi Sándornak, Orosz Istvánnak, H. Zádor Annának és Bölöny Józsefnek azért, mert a nyilvános vita után külön, írásos bíráló észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a kötet végleges formába öntésének munkáját.

Ránki György

Előszó

Az ellenforradalmi korszak történetének gazdaságtörténeti kérdéseit Berend T. Iván, Szuhay Miklós és Ránki György írták meg. A társadalomtörténeti fejezet szerzői Berend T. Iván és Ránki György. A 20-as évek első felének bel- és külpolitikai kérdéseivel foglalkozó fejezeteket L. Nagy Zsuzsa, a 20-as évek második felének és a gazdasági válság időszakának bel- és külpolitikai kérdéseit összefoglaló részeket Márkus László készítette el. Szakács Kálmán írta meg a 20-as évek és a 30-as évek első fele munkásmozgalmát, Márkus László a szerzője a 20-as évek ideológiatörténeti fejezeteinek, az oktatástörténetnek, valamint a két világháború közötti sajtótörténetnek.

A Gömbös-kormány időszakának a belpolitikáját Kónya Sándor dolgozta fel, az 1932–1944 közti külpolitika-történeti részek szerzője Juhász Gyula. Az 1936–1944 közötti belpolitika történetét, a hazai nemzetiségi kérdést és a szomszéd országok magyar kisebbségei problematikáját Tilkovszky Loránt, a munkásmozgalom 1935–1944 közötti történetét Pintér István írta meg. Az ideológiatörténeti fejezetek, továbbá az oktatást az 30-as években tárgyaló rész Laczkó Miklós munkája. A német megszállás időszakát Ránki György (az ellenállási mozgalommal foglalkozó részeket Pintér István) dolgozta fel. A kötet végén található az egyes szerzők által írt részek pontos megjelölése.

A kötet kép-, térkép- és illusztrációs anyagát Glatz Ferenc szerkesztésében Bereznay András és Csurdi Sándor, az időrendi áttekintést Márkus László állította össze.

Ez úton szeretném megragadni az alkalmat, hogy a szerzői kollektíva nevében köszönetet mondjak a munka lektorainak, Pamlényi Ervinnek, Gunst Péternek és Sipos Péternek, valamint azoknak, akik a kötethez anyaggyűjtést végeztek vagy előtanulmányokat készítettek (Bencze József, Boros Pál, Borus József, Sárdi Anna, Sipos Péter, Stier Miklós, Szilágyi János, Teleki Éva, Vajda Pál, Viczián János, Vida István).

A munka elkészítéséhez a szerzők nagy segítséget kaptak a kézirat három nyilvános vitáján elhangzott mintegy 40 hozzászólástól, továbbá a szövegre tett írásbeli észrevételek révén. Az Akadémiai Kiadó munkatársai, Bojtár Anna és Tárnok Irén a szerkesztés munkáját mozdították elő érdemlegesen, és ők készítették a mutatókat is.

Végezetül külön köszönettel tartozunk a Történettudományi Intézet egész kollektívájának, a Dokumentációs és Bibliográfiai Osztály munkatársainak, a könyvtárosoknak és az Intézet technikai személyzetének, akik nagymértékben segítették a könyv elkészítését.

Ránki György

Művei

Előszó a 8. kötethez

A súlyos gazdasági helyzetBerend Ivánnal

Egyéb művei