Szent Domonkos

A Múltunk wikiből

Domingo de Guzmán

Caleruega, 1170–1175 k. – Bologna, 1221. augusztus 6.
középkori római katolikus prédikátor, a Domonkos-rend megalapítója és névadója
Wikipédia
Fra Angelico

Kristó Gyula

Egyházi társadalom

Az új viszonyokhoz igazodó új igényeket elégítették ki a XIII. század elején megjelent koldulórendek, a spanyol Domingo alapította domonkosok (prédikátor rendiek) és az olasz Francesco által életre hívott ferencesek. A korábbi rendek szerzetesei, a bencések, a ciszterciták, a premontreiek bezárkóztak kolostoraikba, keveset találkoztak a néppel, hatékonyságuk az eretnekkel szemben igen csekély volt, amint ezt a cisztercitáknak az albigensek elleni sikertelen harca mutatta. Az új szerzetesrendek szegénységet fogadtak, a nép közé mentek, munkával és koldulással tartották el magukat. A császárral a világuralom kérdésében évszázados harcot vívó pápaság nagy szövetségest nyert a koldulórendekben. Felkarolták a tudományokat, őskeresztény életeszmény követésére sarkalltak, legfőképpen azonban a keresztény hit állhatatos terjesztői voltak. Maga Assisi Ferenc a tengerentúlon, a mohamedánok között terjesztette a keresztény vallást, Domonkos pedig püspökével, Diego osmai főpappal együtt Európa keleti felébe, Magyarországra vagy annak szomszédságába akart menni a kunok megtérítésére. Ha Domonkos nem is jutott el a Duna vidékére, de megbízására a bolognai egyetem magyar származású tanára, Magyarországi vagy Magyar Pál (Paulus de Hungaria, illetve Paulus Hungarus), a kun missziót tekintve egyik fő feladatának, 1221-től kezdődően megszervezte a magyarországi domonkos rendtartományt. A domonkosok első kolostora Győrött, fontos kereskedelmi útvonalakon létesült, s a többi kolostor is jobbára olyan helységben jött létre, amely a magyarországi városfejlődés élvonalába tartozott.

Írásbeliség

Korszakunk alkotó tudósai közül kiemelkedik Magyarországi vagy Magyar Pál. Bolognában az egy­ház­jog tanára volt, majd mint domonkos szerzetes hazá­jába visszatérve az általa megszervezett rend­tar­to­mány első főnöke lett, s vér­ta­nú­halált halt Kunországban térítő tevékenysége során. Két alkotás fűző­dik nevéhez. Gyón­tatási kézikönyve, a Summa de penitentia, magának a rendalapító Domonkosnak a meg­bízásából készülhetett. Első része a gyónással kapcsolatos isme­reteket tartalmazza, második része bűn­katalógust és erénytant ad. Notabiliái azo­kat a jegyzeteket ölelik fel, számos esetben magyarországi pél­daanyagra történő uta­lással, amelyek a pápa rescriptum-gyűjteményekhez íródtak, s azok jogi vonat­ko­zásait emelik ki.