Szent Metód

A Múltunk wikiből
Thesszaloniké, 826 – Velehrad, 885. április 6.
görög szerzetes, hittérítő
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Hostyn3
863
III. Mihály bizánci császárRasztiszlav kérésére – Konstantint (Cirill) és Metódot küldi a morva fejedelem székhelyére.
867
Konstantin és Metód Rómába vezető útjuk során megállnak Mosaburgban, Kocel tanítványokat rendel melléjük.
869
Konstantin halála Rómában. Metód Rómából visszatér Kocelhez.
870–871 tele
A II. Adorján pápa által Sirmium érsekévé kinevezett Metódot a frankok elfogják, és a bajor egyházi bíróság fogságra ítéli.
873
VIII. János pápa segítségével Metód kiszabadul a fogságból, de Kocel hatalomvesztése miatt már nem maradhat Mosaburgban.
885
Metód halála. Tanítványait Szvatopluk elűzi. Wiching, Nyitra püspöke Arnulf keleti frank király udvari kancellárja lesz.

Bóna István

Etnikai viszonyok

A szlávokkal kapcsolatban nem zárt etnikai közösségekről esik szó, hanem összegyűjtött menekülőkről és elszaporodó utódaikról. Az avar korszakban szlávok tömeges jelenlétére sem régészeti, sem történeti adatok nem utalnak a Dunántúlon, beköltözésük a 820-as években történt déli irányból. A keleti frank kormányzat szinte kezdettől fogva saját feudális államszervezetébe építette be őket, akár mint földesurakat, akár mint földművelőket.

Településterületükre csak bizonytalan adataink vannak; a IX. században csak ott számolhatunk nagyobb számú szláv lakossággal, ahol azt történeti, régészeti és nyelvészeti adatok együttesen alátámasztják. Ezek az adatok a szlávok lakóhelyét a PribinaKocel-féle grófság területén jelölik meg, vagyis etnikai tömbjük a Balaton–Rába–Zala–Mura között alakult ki, Mosaburg központtal. Ettől északra és keletre, nagyjából a Dunántúl átlósan számított északkeleti felében, továbbra is avarok éltek. Valószínűleg nyelvüket is megőrizték, mivel nem vettek részt a szláv nyelvű istentiszteletért folytatott, Metód és Kocel vezette küzdelemben. Emiatt „érdektelenek” a Conversio szerzői számára is.

Az egyház

Ha a Rába–Balaton–Dráva által bezárt háromszögben, beleértve a mai Észak-Szlovéniát is, a salzburgi egyház 70 esztendei tevékenység után még 30, többnyire fából épült templom létesítésével sem volt képes „dicsekedni”, s ez ideig egyetlen olyan világi központra tudott csak támaszkodni, ahol három (!) templom volt (a moráviai Mikulčice erődjében eddig 11 templomot tártak fel az ásatások), akkor elképzelhetjük, milyen gyenge lábakon állott az egyházi szervezet. Elegendő volt, hogy Kocel, a három templom kegyura barátságosan vendégül lássa Metódot és tanítványait ahhoz, hogy a salzburgi érseki szék uralma kártyavárként omoljon össze, Mosaburg esperese, Rihpald elmeneküljön, s az egyházi szervezet ellenállás nélkül a görög filozófus kezébe kerüljön. A salzburgi érsekség tehetetlen haragjának örök dokumentuma az önmaga igazolására írott védekezőirat — a pannoniai szláv egyházi viszonyok egyetlen részletes forrása. A Kocel–Metód problémát végül csak a keleti frank hatalom erőszakos beavatkozása tudta megoldani.

Pribina, Kocel és Metód

Önálló cikk.

A morvák

A Karlmann felett diadalmaskodó, a morvák ellen bolgár szövetségeseivel együtt fellépő Német Lajos előtt Rasztiszlav ismét térdre kényszerült (Dowina / Dévény, 864), hűségesküjét meg kellett újítania. Hatalmának megosztására Nyitra hercegéül küldték haza Regensburgban nevelt unokaöccsét, Szvatoplukot – frank nevén Zventibaldot. A béke eredményeként engedélyeznie kellett a bajor–frank egyház további működését, ami röviddel megérkezésük után nehéz helyzetbe hozta a bizánciaktól a morvákhoz küldött görög testvéreket, Konstantint és Metódot. A bizánci és magyar beavatkozás lehetőségének ellensúlyozására tartós katonai és érdekszövetség jött létre a frankok és bolgárok között, mindenkor két irányból fenyegetve a morvákat.

869-ben Rasztiszlav az újból az Oriens prefektusi székébe helyezett Karlmann, valamint két pannoniai gróf, Kocel és Gundachar támogatásával ismét szembefordult Német Lajossal, ezúttal azonban végleg belebukott kísérletébe. Német Lajos nyitrai embere, Szvatopluk, a frank király segítségével és a közben ismét apja hűségére tért Karlmann-nal együtt Moráviára támadt, elfogatta Rasztiszlavot, és kiszolgáltatta a birodalomnak (870. május). Regensburgban Lajos király és nagyjai hűtlenség vádjával halálra ítélték a morva fejedelmet, büntetését azonban a király megvakításra és kolostorba zárásra mérsékelte.

Rasztiszlav bukása után a háború tovább folyt (871). A frank seregek ezúttal sem tudták bevenni a morva központokat, már csak azért sem, mivel Szvatopluk köpönyeget fordított, s támogatta az ellenállást. A következő két évben megújuló, a Morva vidékét letaroló hadjáratok miatt a morvák kénytelenek voltak tárgyalni. A 874-ben Forcheimben kötött béke Szvatoplukot elismeri Morvaország vazallus fejedelmének, s uralma alá helyezi a cseh törzseket is. Szvatopluk ingatag helyzetére jellemző, hogy menedéket nyújt ugyan a bajor fogságból kiszabaduló Metód érseknek, ugyanakkor azt is kénytelen megengedni, hogy Hermanarich passaui püspök személyesen szervezze újjá a szláv szerzetesektől alaposan megbolygatott morva egyházat.

Bartha Antal

Az ősmagyarok Levediában és Etelközben

A IX. század végi Metód-legenda megemlíti, hogy a 882-ben Morvaországból Bizáncba tartó Metód egy magyar királlyal találkozott. "Megérkezve pedig a Duna tájékára egy magyar király akarta őt látni." A Duna tájéka helymegjelölés bizonytalan, az orosz őskrónika gyakran az Al-Duna vidékére alkalmazza ezt a kifejezést. Magyar fejedelemnek král, király címmel való illetése nem anakronizmus, mert az azonos helyzetű szláv fejedelmeket a szláv források néha királynak nevezik.

Kosáry Domokos

Más hazai népek és a felvilágosodás

A szlovák nemzetiség ideológiája nem a semmiből született meg, hanem magába építette, folytatta a régebbi felfogásnak is jó néhány motívumát. A Kelet-Európa széles térségein élő, nagy szláv „nemzethez” való tartozás védekezőn büszke emlegetését, a „szláv” (szlovák) nyelv dicséretét, a szlovákok őshonos voltának hangsúlyozását, a nagymorva birodalom és Cirill s Metód legendás emlékével együtt, már jóval korábban megtaláljuk.

Arató Endre

A szlovák irodalmi és társadalmi élet kibontakozása

Papánek és Fándly történeti munkáin keresztül vezetett az egyenes út Hollý elbeszélő költeményeihez azért is, mert valamennyiben a Nagymorva Birodalom, valamint a Cirill és Metód-hagyomány kapott egyre fokozódó hangsúlyt, illetve Hollýnál költői formát.

Irodalom

Metód és Konstantin Duna vidéki szerepéről: Kniezsa István, A szláv apostolok és a tótok (Budapest 1942); valamint újabban részletesen: F. Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs, SS. Constantine-Cyrill and Methodius (New Brunswick; 1970). 863. évi eljövetelük 1100 éves fordulójáról több kiadvány emlékezett meg a részletekre vonatkozó értékes tanulmányok egész sorával: [Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart.] Acta Congressus Historiae Slavicae Salisburgiensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 1963 celebrati (Wiesbaden, 1966); Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slawen 863–1963 (KölnGraz, 1964); Sancti Cyrillus et Methodius (Praha, 1963).