Szentjóbi Szabó László

A Múltunk wikiből
Ottomány, Bihar megye, 1767. június 22. – Kufstein, 1795. október 10.
magyar költő
Wikipédia

Kosáry Domokos

Az antifeudális reformizmus és az irodalom

A személyes líra terén, amelynek e korban még oly kevés megszólaltatója volt, a legtöbb újat a szegény nemes értelmiségi Szentjóbi Szabó László (1767–1795) ígérte, aki II. József alatt a nagyváradi nemzeti iskola tanítója lett, ekkor került Kazinczy és Gessner hatása alá, és aki a jozefin rendszer bukásakor állását, majd a jakobinus mozgalom elnyomásakor életét vesztette el.

Benda Kálmán

A polgári reformerek kiábrándulása a köznemesi mozgalomból

Ez volt a véleménye Batsányinak is, aki Batthyány Alajoshoz írt ódája bevezetésében arról szólt, hogy „a bölcs Leopold” Európa fejedelmeinek „követésre méltó példát mutatván” intézkedik „hazánk örökre tartandó javáról”[1] Ugyanígy bízott a rendszeres bizottságokban, s még 1792 őszén is „népünk új Szóloni” munkája iránt érdeklődött Szentjóbi Szabó Lászlónál.[2]

A demokrata értelmiség

A budai Olvasó Kabinetnek 1795 elején már 126 tagja volt, közülük harmincat név szerint is ismerünk. A tagok közt találjuk Berzeviczy Gergelyt és Hajnóczy Józsefet, Verseghy Ferencet és Szentjóbi Szabó Lászlót, a költőt, Szentmarjay Ferencet és baráti köréből Őz Pál ügyvédet, Tántsits Ignác nevelőt és Szolártsik Sándor jurátust, Ráthonyi Gábor királyi ügyészt, továbbá Koppi professzort, Abaffy Ferencet és a fiatal Verhovszky Sámuel fiskálist. A későbbi jakobinus összeesküvés szinte egész törzsgárdája együtt volt itt.

A szervezkedés

A Hajnóczy és Szentmarjay körüli csoportból Abaffy, Szentjóbi Szabó, Verseghy, Berzeviczy, Kovachich, Koppi és a baráti kör többi tagja az elsők között volt.

A per a királyi kúrián

Miután az előkészületek megtörténtek, és a budai Várban befejeződött a volt ferences kolostor börtönné alakítása is, november végén a bécsi foglyokat roppant elővigyázat közepette Budára hozták, majd december első harmadában, a katonaság közreműködésével megindultak az országban a tömeges letartóztatások. Több mint félszáz embert fogtak el, ismert nevű köznemeseket, tisztviselőket, írókat és tanárokat, egyetemi hallgatókat és polgárembereket, köztük az akkori magyar irodalom legjobbjait, a már bebörtönzött Batsányin kívül Kazinczyt, Szentjóbi Szabót és Verseghyt.

Vörös Károly

A nyelvújítás és a művelődés polgáriasodása

Szentjóbi Szabó LászlóKármán mellett szépprózánk egyik nagy ígérete – a börtönben halt meg.

A színjátszás stílusa és tartalma

Eredeti, magyar darab ritkán kerül színre (Bessenyei A filozófus; Szentjóbi Szabó Mátyás király stb.), többnyire a német kommersz darabokat adják, magyar átdolgozásban.

Lábjegyzetek

  1. Az óda később elhagyott bevezető sorai: Batsányi János összes művei. I. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai Andor. Budapest, 1953. 330.
  2. Ugyanott 374.