Tagar

A Múltunk wikiből
Angol Wikipédia – Tagar culture

Bartha Antal

Az uráli és finnugor őshazaelméletek

Minuszinszki elmélet

A belső-ázsiai és a közép-ázsiai elméletekkel rokon az ősugorok Minuszinszk vidéki eredeztetése. Az elmélet érvei a következőképpen hangzanak. A Középső-Jenyiszej mentén, a Minuszinszki-medencében az i.e. VII–III. században a kora vaskori tagari műveltség emberei europidok voltak. Az i.e. III–II. század folyamán a tagariak néhány csoportja nyugati, északnyugati irányba vándorolt. Az i.e. I. és az i.sz. V. század folyamán ugyancsak a Középső-Jenyiszej mentén, Hakaszia területén és tőle nyugatra, a kemerovói területen a tastiki műveltség ugyancsak europid népessége élt. A tastiki népesség műveltsége virágzásának utolsó fázisában az Ob mentén kezdett északra vándorolni. Az Ob középső vidékére érkező és ott egymással keveredő tagari és tastiki csoportok képezték az ugor nép alapját. A régi és a mai osztják kultúrában tagari és tastiki vonások ötvöződtek, a régi temetkezési kultuszokban szokásos halotti álarcok, például, tastiki előzményekre mennek vissza. A vogulok köreiben csekély tagari és tastiki hagyomány az osztjákok befolyására terjedt el, még nyelvük is osztják hatásra vált ugor nyelvvé. Az osztjákok XVIII. századi lakóhelye jóval délebbre volt, mint a jelenlegi, és a barabai sztyeppek tatárjai az eltörökösödött osztjákok utódai.

Az őshazaelméletek tanulságai

Az ősugorok minuszinszki, tagari–tastiki eredetének elmélete a finn ágat, sőt a vogulokat is leválasztja az uráli és finnugor etnogenezistől, ami önmagában véve is kérdéses. Az Észak-Altajban és a Minuszinszki-medencében ugor, illetve finnugor eredetűnek vélt földrajzi nevek egy részéről kiderült, hogy etimológiájuk téves, míg más részük nem jellegzetesen finnugor szavak. Köztudomású, hogy az obi-ugor népek régebben jóval délebbre éltek, így Nyugat-Szibéria déli körzeteiben egyes földrajzi helynevek ugor eredete valószínű. E körzetek földrajzi helyneveinek rendszerezése az utóbbi években kezdődött, eredményei azonban nem kerültek még nyilvánosságra. Az andronovói, a tagari és a tastiki hagyományok továbbélése nem korlátozódik az osztjákok művészetére, hiszen Szibéria-szerte az őslakosok művészetében elterjedtek. Déli eredetű népelemek részvétele az obi-ugor népek kialakulásában bizonyított. Tisztázásra vár azonban, hogy az andronovói, a tagari és tastiki népesség milyen nyelvet használt.

Gazdálkodási és települési viszonyok

A minuszinszki műveltség tagari területéről származó tokos balták, harci bárdok mintául szolgáltak az ananyinói és pjanobori műhelyek hasonló készítményeihez.