Takáts Sándor

A Múltunk wikiből
Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára, Takáts Sándor hagyatéka

Pach Zsigmond Pál

Előszó

Takáts Sándor az 1526-tal kezdődő Habsburg-uralomban, az osztrák kormánykörök „ferde és haszonleső intézkedéseiben”, Eckhart Ferenc a Habsburg-abszolutizmus majdani gazdaságpolitikájában jelölte meg nemzeti előrehaladásunk fő akadályát az újkor századaiban.

Szabó Miklós

A történettudomány

A preszcientikus korszak történetírásának nem politikai indíttatású elágazásai is voltak. A néprajztudomány előstádiumát képező német romantikus népkutatásból (Volkskunde) két magyar történetírói áramlat is kinőtt. Közvetlenül ide kapcsolódott az úgynevezett művelődéstörténet, amely nevétől eltérően nem a szellemi műveltséget, hanem a szokás- és viselettörténetet kutatta. Ezt a törekvést képviselte két szerzetes történetíró, Békefi Remig és magasabb színvonalon Takáts Sándor, a képviselőház levéltárosa, aki a török idők szokásait, viseletét dolgozta fel anekdotikus szépirodalmi formában.

Művei

Takáts Sándor, akinek komoly érdemei vannak a török korszak megismertetésében, sok adatot gyűjtött össze a várak építésére, korszerűsítésére is. A külföldi építőmesterek és munkások szerepét csak a kővárak építésére korlátozta, és sajátos magyar építkezési módról beszélt, ami az egykori külföldiek szóhasználatában is megtalálható.

E század társadalmi viszonyait sokoldalúan (bár sokszor elfogultan) mutatják be Takáts Sándor művei.

A magyarországi marhatenyésztésre és marhakereskedelemre vonatkozó széles körű irodalomnak – melyből kiemelendők Takáts Sándor tanulmányai – legutolsó összefoglalása: Makkai László, Der Ungarische Viehhandel, 1550–1650. (Der Außenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650.

Merkantilista elveket a törököt kiűző háborúval kapcsolatban először Takáts Sándor hangsúlyozta.

De annak ellenére, hogy Takáts Sándor már a századfordulón sürgette Károlyi hatalmas életművének feldolgozását, Géresi Kálmán és Éble Gábor forráskiadásai félbemaradtak, a szatmári béke forrásanyagát 1925-ben kiadó Lukinich Imre pedig nem jutott hozzá a Károlyi levéltár anyagához.

Irodalom

Takáts Sándor számos fontos bécsi levéltári anyagot másoltatott le. Gyűjtésének becsét növeli, hogy az iratok eredetije részben már megsemmisült. A gyűjtemény (titkosrendőri jelentése az országgyűlésekről, politikai mozgalmakról) az Országos Levéltár Regnicolaris levéltárában található.