Vlagyimir Volinszkij

A Múltunk wikiből

ukránul Володимир-Волинський, lengyelül Włodzimierz, latinul Lodomeria

city located in Volyn Oblast, in north-western Ukraine
Angol Wikipédia
Coat of Arms of Volodymyr-Volynsky.png
1118
Jaroszlav Szvjatopolcsics vlagyimiri fejedelem Magyarországra menekül Vlagyimir Monomah Kijev|kijevi nagyfejedelem elől.
1123
Jaroszlav cseh, lengyel és magyar segítséggel kísérletet tesz hatalmának visszaszerzésére. Vlagyimir ostroma közben azonban Jaroszlav meghal; a magyar főurak rábírják II. Istvánt, hogy térjen haza.
1150
kora ősz: Izjaszlav Vlagyimirba vonul, és mivel a halicsi fejedelem ellene készül, öccsét, Vlagyimirt küldi II. Gézához. A magyar király országos sereggel indul megsegítésére.

Kristó Gyula

II. István

Jaroszlav támogatóinak társaságában magyar sereg is felvonult a volhíniai Vlagyimir alá, de még mielőtt ostromra került volna sor, a hetvenkedő és túlzottan magabiztos Jaroszlavot lengyelek megölték. II. István harcolni akart, de főemberei, köztük Kozma, a nagy múltú Hont-Pázmány nemzetség tagja, megtagadták az engedelmességet az uralkodónak, s nyíltan azzal fenyegették meg, hogy ha nem tér vissza Magyarországra, más királyt választanak helyette.

II. Géza és Borisz

II. Géza 1146 második felében kötött házasságot azzal az Eufrozinával, akinek testvére, Izjaszlav Msztyiszlavics, Vlagyimir Monomah unokája éppen ezekben a hónapokban lépett a Belos bán magyar seregének 1144. évi ellenfele, Vszevolod Olgovics halálával megürült Kijev|kijevi nagyfejedelmi székbe a volhíniai Vlagyimirból.

II. Géza orosz és bizánci háborúi

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

  • A Roman fiai iránt ellenséges bojárok rövidesen annak az Igornak a két fiát hívták magukhoz, akinek XII. század végi polovec hadjáratát az Ének Igor haláláról emelte be a világirodalomba. Vologyimer (Vlagyimir) Igorjevicset Halicsba, Roman Igorjevicset pedig Zvenyigorodba ültették. Vlagyimiri Roman özvegyét és kisgyermekeit a magyar őrség sem tudta megvédeni. Vlagyimirbe menekültek. A halicsi bojárok azonban Roman családjának kiadását követelték Vlagyimir városától, mire Roman felesége és fiai továbbfutottak a lengyelekhez, akik Romant csatában megölték.
  • A király 1212-ben személyesen ment Halicsba, visszahívta Danyilo anyját, s a vele és a vlagyimiri bojárokkal tartott tanácskozás eredményeképpen meggyőződött arról, hogy Halicsban ténylegesen Vologyiszlav és azok a bojárok uralkodnak, akik alig egy-két évvel korábban még éppen a magyar uralkodó segítségét kérték az Igorjevicsek ellen, s akik a gyermek Danyilo halicsi fejedelemségének hívei voltak.
  • Nem volt akadálya, hogy Kálmán, akit közben János érsek királlyá koronázott, elfoglalja Halics trónját. Halics Kálmáné lett, egy részét, Przemyślt Leszek kapta meg, míg Leszek a magyar király ellenére Vlagyimirt a Romanovicsokra bízta.

II. Endre külpolitikája uralkodásának utolsó éveiben

1231-ben Danyilo elég erősnek érezte magát, hogy rokona, a Przemyslt tartó Alek­szandr ellen támad­jon, és kivesse őt onnan. Alek­szandr a magyarokhoz menekült, és az ott tartózkodó Szugyiszlav segít­sé­gét kérte. A magyarpárti bojárnak sikerült ráven­nie II. Endrét és fiait, Bélát és Endrét az újabb Halics elleni hadjáratra. Elő­ször Jaroslaw várát foglalták el, ennek ostromában a magya­rok közül főleg az a Türje nembeli Dénes tüntette ki magát, aki már Béla király 1229. évi halicsi had­já­ra­tának is egyik veze­tője volt, megalapozva e tetteivel későbbi, IV. Béla kori, a her­cegi méltóság elérésében tetőződő kar­ri­er­jét. A magyar sereg sorra foglalta el a nyu­gat-oroszországi városokat. Jaroslaw után Halicsot, Vla­gyi­mirt, Belzet és Cservent. A halicsi bojárok taná­csára II. Endre, aki még egy ideig hódítását élvezve Vla­gyi­mir­ban maradt, fiát, Endrét tette Halics fejedelmévé.

A tatárok útja Vereckéig

A Krím félsziget elfoglalása után Batu hoz­zá­látott az orosz fejedelmi központok megvívásához. Előbb Csernyigov esett el, majd 1240. december 6-án, kemény ostrom után Kijev is. Ezzel megnyílt a tatárok útja a Kár­pátok hegyei felé. Kijev után Volhínia szék­városát, Vlagyimirt vették be. A tatár sereg északi szárnya a Dzsingisz-unokák, Orda, Batu testvére, valamint Bajdar, Csa­ga­taj fia vezetésével Vlagyimirból Lengyelország felé vette útját, s ott gyors kato­nai sikereket aratott. A derékhad és a déli szárny Vlagyimirból Halics ellen vonult, s elfog­lalta a várost.